SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gülengün TÜRK, Nihal TAŞKIRAN, Emel BAYRAKTAR
 


Keywords:UZAKTAN EĞİTİMDE SENARYO-TEMELLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİK TANILARINI BELİRLEME DÜZEYİNE ETKİSİ
 
Hemşirelik tanısının doğru ve öncelik sırasına uygun olarak saptanması, hastaya verilecek hemşirelik bakımının planlaması, uygulanması ve bakımın değerlendirilmesinde etkili en önemli basamaktır. Deneysel tipteki bu araştırma, hemşirelik süreci öğretiminde uzaktan eğitimde senaryo-temelli simülasyon yöntemi kullanımının öğrencilerin hemşirelik tanılarını belirleme düzeyine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğrenim gören ve Hemşirelik Esasları Dersine kayıtlı, Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir (n=95). Araştırma kapsamına alınan öğrenciler deney (n=48) ve kontrol (n=47) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Hemşirelik süreci konusu; kontrol grubunda yer alan öğrencilere takrir yöntemi ile deney grubunda yer alan öğrencilere ise takrir+ senaryo-temelli simülasyon yöntemi ile öğretilmiştir. Hemşirelik süreci öğretiminin tamamlanmasının ardından öğrencilerden ders kapsamında NANDA-I Taksonomi II alanlarına göre hemşirelik tanısı belirlemeleri istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımları ile Ki kare analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre; deney grubundaki öğrencilerin en çok uyku örüntüsünde rahatsızlık, akut ağrı, oral müköz membranda bozulma riski ve düşme riski tanılarını kullandığı, kontrol grubundaki öğrencilerin ise en çok kullandıkları tanıların uyku örüntüsünde rahatsızlık, akut ağrı, anksiyete ve düşme riski olduğu saptanmıştır. Kullanılan toplam hemşirelik tanısı sayısı açısından incelendiğinde deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark olduğu (p=0.026, X2=23.225) tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre hemşirelik süreci eğitiminde uzaktan eğitimde senaryo-temelli simülasyon yöntemi kullanılan öğrencilerin kullandığı tanı etiketi ve sayısının, klasik eğitim yapılan gruptaki öğrencilere göre fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik tanısı, simülasyon, uzaktan eğitim, hemşirelik öğrencisi