BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlknur DOLU
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Elektronik yayınlardan sağlık bilgisi arama, yorumlama, anlama ve edinilen bilgiler ile sağlık problemlerinin değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması becerisi olan e-sağlık okuryazarlığı ile yaşadığı toplumun kültür ve değer sistemleri içerisindeki yaşamında, bireyin kendi pozisyonu ile ilgili algısı ve yine bireyin diğer amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri arasındaki ilişki olarak tanımlanan yaşam kalitesi arasında yadsınamaz bir ilişki mevcuttur. Kapsam: Bu araştırma, Türkiye’nin kuzey batısında yer alan en büyük metropoldeki özel bir şirketin bilgi teknolojileri bölümünde çalışan bireyleri kapsamaktadır. Amaç: Bu çalışma, bilgi teknolojileri alanında çalışanların e-sağlık okuryazarlık düzeyleri ile yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma, 10/10/2020- 30/10/2020 tarihleri arasında yürütülmüş olup veri toplamak amacı ile literatür bilgisine dayanılarak geliştirilen anket formu, E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların bazı özellikleri ile E-Sağlık Okuryazarlık Ölçeği ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin karşılaştırılması sonrasında, çalışmaya katılanların yaş, medeni durum ve gelir durum algılarına göre e-sağlık okuryazarlık ölçeğinden aldıkları puan arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin alt boyutları ile katılımcıların bazı özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamı fark saptanmıştır. Genel sağlık durumunun yaş, cinsiyet ve kronik hastalık varlığına; fiziksel sağlığın yaş, cinsiyet, medeni durum ve gelir durumu algısına; psikolojik sağlığın cinsiyet, medeni durum ve gelir durumu algısı; çevre-TR sağlığının medeni durum, gelir durumu algısı ve kronik hastalık varlığı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak bilgi teknolojileri alanında çalışanların e-sağlık okuryazarlığı düzeyleri toplumdaki diğer bireyler ile benzer olmakla birlikte psikolojik, sosyal ve çevre alanında yaşam kalitelerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu açılardan değerlendirildiğinde, bilgi teknolojileri alanında çalışanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik ileri araştırmalar yapılmasında yarar olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: e-sağlık, yaşam kalitesi, WHOQOL-BREF, bilgi teknolojileri 


Keywords: