BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif GEZGİNCİ, Bediye ÖZTAŞ
CERRAHİ BIRIMLERDE ÇALIŞAN HEMŞIRELERIN TÜKENMIŞLIK VE YENILIKÇILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik ve yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 2 Kasım-2 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak yürütüldü. Araştırmacıların kişisel bağlantıları ile ülke genelinde ulaşabildikleri, araştırmaya gönüllü olarak katılan ve cerrahi birimlerde çalışan toplam 242 hemşire çalışmaya dahil edildi. Araştırma verileri Google Formlar aracılığı ile oluşturulan veri toplama formu ile toplandı. Veri toplama araçları olarak Tanıtıcı Özellikler Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi alt boyutları) ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (fikir önderliği, değişime direnç ve risk alma alt boyutları) kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizi tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31,16±7,53 yıl, %92,6’sı kadın ve %66,5’u lisans mezunudur. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin %72,3’ü bazen gece bazen gündüz çalışmakta ve büyük çoğunluğunun (%44,6) mesleki deneyimi 1-5 yıl arasıdır. Duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi alt boyutları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0,048 ve p=0,032). Maslach Tükenmişlik Ölçeği tüm alt boyutları ile gelir durumu arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla p=0,002, p=0,006, p=0,002). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ile eğitim durumu ve gelir durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0,009, p=0,003). Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları ile Bireysel Yenilikçilik Ölçeği arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=-0,232, p<0,001; r=-0,372, p<0,001). Sonuç: Bu araştırmaya göre, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin duygusal tükenme ve duyarsızlama düzeyi arttıkça bireysel yenilikçilik düzeyi azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Hemşirelik, Tükenmişlik, Yenilik 


Keywords: