BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neşe Büşra RAKICI, Birgül ÖZKAN
DİYABETİK RETİNOPATİLİ BIREYLERDE PSİKİYATRİK BELIRTİLER VE ALGILANAN STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
 
Hiperglisemi ile karakterize olan diyabetes mellitüs, mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarının yanısıra bireylerde olumsuz deneyimlere, psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Diyabetik retinopati (DR), diyabetin yaygın olarak görülen bir mikrovasküler komplikasyonudur ve Avrupa ve Kuzey Amerika'da çalışma çağındaki insanlarda körlüğün önde gelen nedenidir. Düşük yaşam kalitesi, emosyonel zorlanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle oluşma ihtimali olan psikiyatrik belirtilerin aralıklı taranması ve incelenmesi çok önemlidir.Psikiyatrik hastalıklar çeşitli psikolojik belirtiler ile başlayıp daha sonra ilerleyici özelliklere sahiptir. Diyabetik retinopatili hastalarda en yaygın görülen psikiyatrik tanıların depresyon ve anksiyete olduğu bilinmektedir. Stresli bir durum ancak birey tarafından bir tehdit olarak algılandığı zaman sorun olarak ortaya çıkar. Bu sebeple bireyin stres algısı, stres etkenin kendisinden daha önemlidir Bireylerin yaşadıkları stres durumlarını çok çeşitli ve fazla olmasıyla birlikte stresin tanımlanmasındaki güçlükler psikiyatrik hastalık belirtilerin ortaya çıkmasını hızlandırabilir. İnsan hayatını çok çeşitli yönlerden etkileyen stresin ölçülmesi önemli bir konudur. Diyabetik retinopatili kişilerin psikiyatrik belirtileri ve stres düzeylerini belirleyip; bireylerdeki risk faktörlerini tanımlamak ve bu riskli gruptaki hastalarda olası semptomlar açısından erken tanı ve tedavi için işaretleri açığa çıkarmak hedeflenmektedir. Tanımlanan işaretlerin sonucunda organik rahatsızlıkları olan bireylere hizmet veren kliniklerde (örneğin; göz, gastroenteroloji vb.) ihtiyaç durumlarında eşzamanlı olarak ayrıca bir KLP ekibinin de dahil olması birey sağlığına olumlu katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik retinopati, Psikiyatrik belirti, Algılanan stres 


Keywords: