BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KORKMAZ, Sevil ŞAHİN, Sevda KORKUT
HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK UYGULANAN WEB TABANLI VE İNTERAKTİF EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
AMAÇ:Bu araştırma ile hemşirelere hasta güvenliğine yönelik web tabanlı ve interaktif eğitim vermek ve bu eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışma ön test-son test düzende randomize kontrollü deneysel bir araştırma olarak yapılmıştır. Üçüncü basamak bir kamu hastanesinin dahili, cerrahi ve özel ünitelerinde çalışan ve bilgilendirilmiş onam formunu imzalayan 51’i interaktif eğitim, 48’i web tabanlı eğitim olmak üzere 99 hemşire örnekleme dahil edilmiştir. Hemşirelerin hangi gruba dahil edileceği bilgisayar ortamında yapılan randomizasyona göre belirlenmiştir. Hem interaktif (grup 1) eğitimin hem de web tabanlı (grup 2) eğitimin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin yedi soru, ikinci kısım ise hasta güvenliğine ilişkin hemşirelerin bilgi ve farkındalık düzeyinin değerlendirildiği aynı önermeleri içeren ön test ve son test olmak üzere 32 sorudan oluşmaktadır. BULGULAR: Her iki grup ön test sonuçları karşılaştırıldığında parametre 1(p=0,012),parametre2 (p=0,011) ve parametre 7 (p=0,002) haricinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Her iki grup son test sonuçları karşılaştırıldığında parametre 3 (p=0,024), parametre 4 (p=0,017), parametre 6(p<0,001), parametre 10(p<0,001), parametre 12(p=0,017), parametre 13 (p<0,001), parametre 14(p=0,035) ve parametre 15(p=0,021) haricinde anlamlı bir fark bulunamadı. İnteraktif eğitim grubundaki hemşirelerin ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında sadece 4 parametrede anlamlı bir fark saptanamaz iken, web tabanlı eğitim grubundaki hemşirelerin ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında ise 14 parametrede anlamlı bir fark bulunamamıştır. SONUÇ:Hemşirelere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin etkili olduğu ve hemşirelerin bilgi düzeylerinin önemli derecede arttığı saptanmıştır. Önermelere beklenen uygun yanıtların her iki eğitim sonrası arttığı, fakat interaktif grup ile kıyaslandığında bu artışın web tabanlı eğitim grubunda daha az olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, Hemşirelik, İnteraktif eğitim, Web tabanlı eğitim 


Keywords: