BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeymanur ÇELİK, Afife YURTTAŞ
İNTRAMÜSKÜLER PENİSİLİN ENJEKSİYONU UYGULANACAK BÖLGEYE MANUEL BASINÇ UYGULAMANIN ENJEKSİYON AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma intramüsküler penisilin enjeksiyonu uygulanacak bölgeye manuel basınç uygulamanın enjeksiyon ağrısı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yarı deneysel türde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; 01.12.2019 ile 01.01.2020 tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine intramüsküler penisilin enjeksiyonu yaptırmak için başvuran hasta bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini araştırma kriterlerine uyan 60 hasta oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında Hasta Tanıtım Formu ve Görsel Ağrı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelikler, frekans, sayılar, en az ve en çok değerler, ortalama, standart sapmaların yanı sıra parametrik ve nonparametrik testler kullanılmıştır. Araştırmaya alınan hastaların %68.3’ünün 18-25 yaşlarında, %71.7’sinin kadın, %61.7’sinin bekâr, %46.7’sinin lise mezunu, %70’inin çalışmıyor, %56.7’sinin normal kiloda olduğu, %81.7’sinin il merkezinde yaşadığı, %90’ının alerjisinin olmadığı belirlenmiştir. Hastalara manuel basınç uygulamadan yapılan enjeksiyon ağrısının 10 santimetrelik ölçek ile ölçülen ölçek ortalaması 62.92±16.85 milimetre; manuel basınç uyguladıktan sonra yapılan enjeksiyonun ölçülen ağrı ölçek ortalaması ise 56.05±23.00 milimetre olarak bulunmuştur. Puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0.005). Araştırma sonucunda enjeksiyon öncesi manuel basınç uygulamanın intramüsküler penisilin enjeksiyonu ağrısını azalttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, Hemşirelik, İntramüsküler, Penisilin 


Keywords: