BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK, Nurcan ÇALIŞKAN, Adnan KAN
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KRONİK AĞRILI HASTALARINA YÖNELİK TUTUMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu çalışma, sağlık çalışanlarının kronik ağrılı hastalarına yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda beşli likert şeklinde, 36 maddeden oluşan taslak ölçek hazırlamıştır. Kapsam geçerliliği için konu ile ilgili 11 uzmanın yanı sıra, teknik açıdan bir ölçme değerlendirme uzmanına danışılmıştır. Taslak ölçek Ocak 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara ilinde, bir üniversite ve bir devlet hastanesinde görev yapan 379 gönüllü sağlık çalışanına uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleri uygulanmıştır. Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 ve AMOS 25 istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,400-0,790, madde toplam test korelasyonları 0,417-0,736 arasında değişmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,926 ve Bartlett testi sonucunda elde edilen kikare değeri 5880,7 ve p<0.05’tir. AFA’ya göre ölçek üç faktörlü olup, toplam varyansın %47’sini açıklamaktadır. Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü boyut ve toplam için 0,914, 0,870, 0,753 ve 0,929’dur. Test tekrar test güvenirliği r=0,734 bulunmuştur. DFA’da, X2/sd =1.753 ve RMSEA= 0.045 olup modelin iyi uyum değerlerine sahip olduğu, SRMR=0.060, NFI =0.880, CFI = 0.944, GFI =0.891, AGFI= 0.861 ve TLI = 0.933 olarak olup iyi ve kabul edilebilir uyum sınırları içinde olduğu görülmektedir. Sonuç: Çalışmada Sağlık çalışanlarının kronik ağrılı hastalarına yönelik tutum ölçeğinin, sağlık çalışanları grubunda geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, kronik ağrılı hastalar, tutum, ölçek geliştirme 


Keywords: