BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike BAYRAK, Rabia SOHBET
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİ
 
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem, meslekten ayrılmayı düşünme ve tekrar aynı işi seçme değişkenlerine göre iş doyumu düzeylerini ve mesleki tükenmişlik algılarını belirlemek ve bu iki ölçek arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin iş doyumları ‘Mesleki Doyum Ölçeği’, tükenmişlik düzeyleri Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma da kullanılan veri toplama araçları, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan yazılı izin belgesi ile örneklem kapsamındaki okullara gidilerek uygulanmıştır. Araştırma örneklemini Gaziantep Şehitkamil - Şahinbey Merkez İlçelerinde görev yapan 729 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin %83,7’sinin öğretmenlik mesleğini kendi isteğiyle seçtiği, bir şans daha verilecek olsa tekrar aynı işi seçme olasılığının 1-5 yıldır çalışanlarda 5 yıl ve üzeri çalışanlardan daha fazla olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında negatif yönlü-anlamlı ilişki bulunmuştur. Meslekten ayrılmayı düşünen öğretmenler diğer öğretmenlere oranla daha yüksek mesleki doyum algısına sahiptirler. Analizler sonucunda mesleki tükenmişlik ölçeğinin maddeleri arasında en yüksek ortalama işim gereği karşılaştığım insanlara sanki birer nesneymişler gibi davrandığımı hissediyorum ifadesininken, iş doyumu ölçeği maddelerinde ise en yüksek ortalama mesleki bilgisini artırmak için seminerlere, kongrelere katılırım maddesinin olmuştur. Araştırmada öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu ve iş doyumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Gelecek çalışma olarak öğretmenlerin hizmet verdikleri sosyal ortam ve koşullar ile ilgili yapılacak değişikliklerin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerine eğitim etkisinin araştırılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Tükenmişlik, İş Doyumu 


Keywords: