BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz GÜLER
ÜROLOJİDE ENDOSKOPİK ALETLERİN STERİLİZASYONUNUN ÖNEMİ
 
Amaç: Çağımızda çoğu ürolojik hastalıkların ameliyatları rijit/metalik ve flexible endoskoplar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Endoskoplar ve yardımcı aletlerin çoğu tek kullanımlık değildir. Bu nedenle kullanıldıktan sonra mutlaka sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları çerçevesinde temizlikleri sağlanmalıdır. Sterilizasyon basamaklarında olabilecek herhangi bir eksiklik ise aletten kaynaklı enfeksiyon bulaşlarına sebep olabilmektedir. Giriş: Rijit üreterorenoskoplar üreter ve böbrek taş hastalığında, üreter darlıklarında ve tümörlerinde tanı ve tedavi amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Kan, idrar, mikroorganizmalar ve vücut sekresyonları ameliyat sırasında endoskopları kontamine etmektedir. Rijit üreterorenoskopların dar lümenleri ve multipl çalışma kanallarına sahip olması nedeniyle bu aletleri temizlemek karmaşık ve zor bir işlemdir. Temizleme esnasında olabilecek bir eksiklik dezenfeksiyon sonrasında endoskopun mikrobiyolojik patojenler tarafından kontamine kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, yetersiz sterilizasyon işlemi sonrasında endoskop iç lümeninde kalan bakteriler endoskop içinde biyofilm tabakası oluşturmaktadırlar. Yöntem: Kasım 2018-Şubat 2019 arasında aynı rijit endoskopla ameliyat edilen 68 üreter taş hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların 17 tanesinde postoperatif erken dönemde ürosepsis geliştiği tespit edildi. Bu durumun bir salgın olduğu anlaşıldıktan sonra infeksiyon hastalıkları kontrol komitesi ile konsülte edildi. Ameliyathane odalarından, kamera başından, endoskoplardan ve yardımcı enstrumanlardan kültür örnekleri alındı. Bulgular: Üreteroskopun su kanal girişinden elde edilen swab kültüründe K.pnömoni üredi. Steril solüsyonun endoskop su giriş kanalından süratli veya yüksek basınçla geçirilmediği anlaşıldı. Ardından endoskop kullanımdan kaldırıldı. Bakteriyel ajan antibiyogramda sadece amikasin, tigesiklin, kolitsin ve netilmisin’ e hassastı. Bakteri karbapenem’e bile dirençliydi. Enfeksiyon kontrol komitesinin de önerisiyle hastalarımızın hepsini tigesiklin (100mg, günde iki kez, İV) ile tedavi ettik.İdrar kültür testleri steril olan ve WBC/CRP değerleri normalleşen hastalar taburcu edildiler. 4 hastada 1 aylık idrar kültür sonucunda K.pnömoninin idrar kültür testinde tespit edildiğini gördük. Bu hastalar kolonizasyon olarak kabul edildi ve ek tedavi verilmedi. Sonuç: Bu bulaş serisinin ardından sterilizasyon sürecinde sorumlu olan sağlık personellerimize endoskopik aletleri sadece steril solüsyona yatırmalarının yeterli olmadığı, mutlaka su giriş ve çıkış kanalları gibi endoskopik enstrumanların çalışma kanallarından steril solüsyonun geçirilmesi tavsiye edildi.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Sepsis 


Keywords: