BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pelin ÇELİK, Hatice TEL AYDIN
WEB TABANLI EĞİTİMİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN SEDASYON YÖNETİMİ BİLGİ VE UYGULAMALARINA ETKİSİ
 
Araştırma, web tabanlı eğitimin hemşirelerin sedasyon yönetimi hakkındaki bilgi ve uygulamalarına etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini, Haziran 2018- Mart 2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesi anestezi yoğun bakım ünitelerinde görev yapan, mekanik olarak ventile ve sedatize hastalara bakım veren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 62 yoğun bakım ünitesi hemşiresi oluşturdu. Araştırma; ön test-son test, yarı deneysel desende yapıldı. Verilerin toplanmasında; ‘Hemşire Tanıtım Formu’, ‘Yoğun Bakım Hemşireleri İçin Sedasyon Yönetimi Bilgi Değerlendirme Formu’ ve ‘Hemşirelerin Sedasyon Yönetimi Uygulamaları Gözlem Formu’ kullanıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde frekans, yüzde, ortalama ve ki-kare testi kullanıldı. Çalışmaya alınan hemşirelerin %77.4’ünün kadın, %67.7’sinin lisans mezunu ve %43.5’i 5 yıl ve üzerinde yoğun bakım ünitesinde görev yaptığı ve yaş ortalamasının 29.54±5.96 olduğu belirlendi. Hemşirelerin web tabanlı eğitime katılım sürelerinin ortalaması 12.6±7.4 dakika olduğu ve eğitim düzeyi yüksek olan hemşirelerin web tabanlı eğitime katılma sürelerinin daha fazla olduğu, ancak ünitede çalışma süresi uzun olan hemşirelerin web tabanlı eğitime katılma sürelerinin daha kısa olduğu belirlendi. Hemşirelerin web tabanlı eğitim sonrasında, sedasyon yönetimine yönelik bilgi ve uygulamalarında anlamlı düzeyde artış olduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitelerinde ajitasyonun erken tanılanması ve etkili ajitasyon-sedasyon yönetimi sağlanmasında; hemşirelerin hizmet içi eğitimlerinde web tabanlı eğitim yöntemleri kullanılarak bilgilerinin arttırılması, hasta takibinde geçerlilik güvenilirliği olan sedasyon değerlendirme ölçeklerin kullanılması ve nonfarmakolojik hemşirelik uygulamalarını yapmaları konusunda desteklenmeleri gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Sedasyon Yönetimi, Hemşirelik Uygulamaları, Web Tabanlı Eğitim 


Keywords: