BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz ŞİMŞEK
YENİDOĞANLARDA KLAVIKULA KIRIKLARININ DEĞERLENDIRILMESI VE İYILEŞME SÜRECININ YÖNETIMI
 
Amaç: Doğum yaralanmasının tanımı, yenidoğanın vücut fonksiyon ve yapısının doğum esnasında meydana gelen olumsuz ve istenmeyen olaylar nedeniyle bozulmasıdır. Majör travmalar bebeğin hayatını tehdit edebilmekle beraber, herhangi bir girişime gerek kalmadan iyileşen yaralanmalar da mevcuttur. İnsidansı yaklaşık olarak %2’dir. Makrozomi, maternal obezite, malprezentasyonlar, zor doğum, operatif doğum başlıca risk faktörleridir. Klavikula, sternum ile skapula arasında uzanan bir kemiktir. İntrauterin hayatta kemikleşmeye en erken başlayan ancak gelişimi en son tamamlayan kemiktir. Subklavian arter, ven ve brakial pleksus klavikulanın altında seyretmektedir. Klavikula doğum esnasında en sık zarar gören kemiklerden biridir ancak, komşuluğundaki arter ven ve sinirsel yapıların yaralanmaları nadir görülmektedir. Çalışmamızda kliniğimizde doğum sonrasında klavikula kırığı saptanan yenidoğanların verileri ve klavikula kırığının yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metot: Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında doğum yapan, bebeğinde klavikula kırığı şüphesi ile ‘Klavikula Grafisi’ çekilen hastaların verileri retrospektif olarak taranmıştır. Klavikula kırığı saptanan hastaların doğum notları, doğum kilosu, APGAR skorları, Moro ve Yakalama reflekslerinin muayenesi, taburculuk notları ve bebek kayıt formları retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde Ocak 2019 – Eylül 2020 tarihleri arasında doğum yapan ve şüphe üzerine çekilen Klavikula grafisi sonucunda 19 hastada klavikula kırığı tespit edilmiştir. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 3763 gr. Bu hastalarda 4 tanesinin doğum ağırlığı 4000 gr üzerinde olmakla beraber sadece 1 hastanın doğum ağırlığı 3000 gr’ın altında saptandı. Birinci ve 5. Dakika APGAR skoru 7’nin altında olan hasta saptanmadı. Sadece 2 hastada omuz distosisi nedeniyle doğum için ek manevraya ihtiyaç gerekti. Hiçbir hastada yakalama ve Moro refleksi negatifliği saptanmadı. Hastalara durum hakkında bilgilendirme yapıldı. Ortopedi konsültasyonu yapıldı. Bebeğin bakımı esnasında; etkilenmiş tarafın gövdeye sabitlenmesi, kolun aşırı ekstansiyon ve abdüksiyon hareketlerinden kaçınılması, günlük aktivitelerin uygulanış şekilleri hakkında bilgilendirme yapılarak kontrole çağırılarak taburcu edildi. Taburculuk esnasında hastalara verilen epikriz formunun gözleminde ise sadece 2 hastada Moro ve yakalama refleksleri ile ilgili bilgi bulunurken, sadece 1 hastada klavikula kırığına dair bilgi mevcuttu. Tablo 1’ de hastaların verileri sunulmuştur. Tartışma: Yenidoğan klavikula kırığı doğum esnasında meydana gelen, hemen hemen tamamı komplikasyonsuz iyileşen bir durumdur. Sağlık çalışanlarının medikolegal olaylardan kendilerini koruyabilmeleri için, bebek kayıtlarının düzenli, özellikle yenidoğan reflekslerinin eksiksiz kayıt altına alınması ve annenin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğum travması, Klavikula kırığı, Brakial pleksus hasarı 


Keywords: