SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kevser MEN, Kevser ZDEMR
 


Keywords:MENOPOZ VE ANDROPOZ DNEMNDE KARDYOVASKLER HASTALIK TANISI ALANLARIN LPD PROFL VE C-REAKTF PROTEN (CRP) LKS
 
Ama: Bu almann amac menopoz ve andropoz dneminde kardiyovaskler hastalk tans alanlarn lipid profillerinin ve C reaktif protein dzeyleri arasndaki ilikinin retrospektif olarak incelenmesidir. Yntem: Bu almada, Nisan - Eyll 2021 tarihleri arasnda bir eitim aratrma hastanesinde, kardiyoloji servisi ve koroner youn bakmda yatan 255 hasta retrospektif olarak deerlendirilmitir. Hastalarn laboratuvar sonular ve hasta zellikleri literatrden faydalanlarak oluturulan olgu rapor formuna kaydedilmitir. Veriler IBM SPSS Statistics 23 programna aktarlarak deerlendirilmitir. statistiksel anlamllk iin p<0,05 kabul edilmitir. Bulgular: alma kriterlerini karlamad iin 157 hasta alma d braklm ve almaya 98 hasta dahil edilmitir. Hastalarn ya ortalamas 71,099,37 olup, hastalarn ounu kadnlar (%54,1) oluturmaktadr. Hastalarn total kolestrol (159,6956,29), HDL kolestrol (42,5015,55), LDL kolestrol (107,4742,92), trigliserid (125,5258,56) dzeyleri normal snrlarda ve CRP (20,6828,65) dzeyleri yksek olarak tespit edilmi olup cinsiyetler arasnda istatistiksel olarak anlaml derecede bir farkllk bulunamamtr (p>0,05). Ya ile serum lipidleri, CRP dzeyi ve yat sresi (gn) arasnda istatistiksel olarak anlaml derecede bir iliki bulunamamtr (p>0,05). Kolestrol dzeyi ile LDL kolestrol dzeyi ve trigliserid dzeyi arasnda pozitif ynde, CRP dzeyi arasnda negatif ynde istatistiksel olarak anlaml derecede bir iliki bulunmaktadr (p<0,05) Sonu: alma grubunda menopoz ve andropoz dneminde kardiyovaskler hastalk tans alanlarda serum lipid dzeyleri normal snrlarda, CRP dzeyleri yksek olarak bulunmu olup cinsiyete ve yaa bal farkllk saptanmamtr. Bu sebeple menopoz ve andropoz dneminde serum lipid profilleri ve CRP dzeyleri her iki cinsiyette benzer olmasndan dolay her iki grubun da ayn dikkatle deerlendirilmesi nemlidir.

Anahtar Kelimeler: menopoz, andropoz, kardiyovaskler hastalk, lipid profili, CRP