SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kevser ÇİMEN, Kevser ÖZDEMİR
 


Keywords:MENOPOZ VE ANDROPOZ DÖNEMİNDE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI ALANLARIN LİPİD PROFİLİ VE C-REAKTİF PROTEİN (CRP) İLİŞKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı menopoz ve andropoz döneminde kardiyovasküler hastalık tanısı alanların lipid profillerinin ve C reaktif protein düzeyleri arasındaki ilişkinin retrospektif olarak incelenmesidir. Yöntem: Bu çalışmada, Nisan - Eylül 2021 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinde, kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakımda yatan 255 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların laboratuvar sonuçları ve hasta özellikleri literatürden faydalanılarak oluşturulan olgu rapor formuna kaydedilmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics 23 programına aktarılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma kriterlerini karşılamadığı için 157 hasta çalışma dışı bırakılmış ve çalışmaya 98 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 71,09±9,37 olup, hastaların çoğunu kadınlar (%54,1) oluşturmaktadır. Hastaların total kolestrol (159,69±56,29), HDL kolestrol (42,50±15,55), LDL kolestrol (107,47±42,92), trigliserid (125,52±58,56) düzeyleri normal sınırlarda ve CRP (20,68±28,65) düzeyleri yüksek olarak tespit edilmiş olup cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Yaş ile serum lipidleri, CRP düzeyi ve yatış süresi (gün) arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Kolestrol düzeyi ile LDL kolestrol düzeyi ve trigliserid düzeyi arasında pozitif yönde, CRP düzeyi arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05) Sonuç: Çalışma grubunda menopoz ve andropoz döneminde kardiyovasküler hastalık tanısı alanlarda serum lipid düzeyleri normal sınırlarda, CRP düzeyleri yüksek olarak bulunmuş olup cinsiyete ve yaşa bağlı farklılık saptanmamıştır. Bu sebeple menopoz ve andropoz döneminde serum lipid profilleri ve CRP düzeyleri her iki cinsiyette benzer olmasından dolayı her iki grubun da aynı dikkatle değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: menopoz, andropoz, kardiyovasküler hastalık, lipid profili, CRP