BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap ÇETİNKAYA, Havva SERT, Hüseyin ÇAKIROĞLU
BATİ TİPİ DİYET VE KETOJENİK DİYETİN VÜCUT AĞIRLIĞI, BKİ, TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Giriş ve amaç: Araştırma, ketojenik ve batı tipi diyet ile beslenmenin kilo, boy, trigliserit, total kolesterol üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla planlandı. Gereç ve yöntem: Bu araştırma, bir üniversitenin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (02/01/2019 tarih ve 26 numara) izin alınarak Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü’nün (proje numarası: 2019-7-25-15) desteği ile yürütüldü. Bu çalışmada, Sprague Dawley soyu sağlıklı 33 adet erkek sıçan rastgele, her grupta 11 sıçan olmak üzere standart diyet (kontrol), ketojenik diyet ve batı tipi diyet grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Sıçanlar dokuz hafta üç gün boyunca kendilerine özgü belirlenen diyetler ile beslendi. Sıçanların deney başlangıcı, dördüncü ve dokuzuncu haftada total kolesterol, trigliserid düzeyleri, vücut ağırlıkları ve boyları ölçüldü. BKİ’leri hesaplandı. Veriler SPSS programında analiz edildi. Bulgular: Batı tipi diyet ile beslenen sıçanların dokuncu haftadaki vücut ağırlığı ve BKİ’lerinin hem ketojenik hem de standart diyet ile beslenen sıçanlara göre anlamlı oranda daha fazla olduğu belirlendi. Serum kolesterol açısından gruplar arasında anlamlı fark olmadığı sadece serum trigliserit düzeylerinin ketojenik diyet grubunda anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görüldü. Sonuç ve öneriler: Batı tipi diyetin vücut ağırlığını ve BKİ’ini artırdığı; ketojenik diyetin ise serum trigliserit değerini artırdığı görülmüştür. Ketojenik diyet ve batı tipi diyetin sağlık üzerine olan etkilerini belirlemeye yönelik daha uzun süreli çalışmaların yapılması önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: Basınç ülseri, Batı tipi diyet, Kan, Ketojenik diyet 


Keywords: