BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz KURTARAN
COVID PANDEMISINDE ÇOCUK VE ERGENLERDE TEKNOLOJI TEMELLI PSIKIYATRIK MÜDAHALELER
 
Giriş ve Amaç: Pandemi; dünya çapında birden fazla ülkede ya da kıtada, oldukça geniş bir alanda etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Fiziksel harabiyetin yanısıra ruhsal sorunlara da neden olmaktadır. Bu derleme, Covid döneminde çocuk ve ergenlerin yaşadıkları ruhsal bozukluklara teknoloji temelli ruhsal müdahalelerin etkisini değerlendirmem amacıyla yapılmıştır. Ana Metin: Yüksek bulaşıcılığa sahip COVID-19, Aralık 2019'dan beri Çin'e ve dünyanın diğer bölgelerinde yayılmaktadır. Bulaşının yanı sıra pandemi ve karantina dayanılmaz bir psikolojik baskıya da neden oldu (1,2). Karantinanın psikolojik ekilerine hızlı bir gözattığımızda kitlesel sosyal izolasyon pek duygusal dalgalanmalar, depresyon, stres, uyku bozuklukları, yalnızlık, keder, öfke, şiddet ve intihar gibi pek çok soruna neden olmaktadır. Çocuk ve ergenler ruhsal bozukluklar açısından risk grubunu oluşturmaktadır(1,3,4). Literatür tarandığında çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları, uyku sorunları, anksiyete, depresyon, regresyon, yeme bozukluğu, korku, sosyal izolasyon, huzursuzluk, kaygı, alkol kullanımına neden olmaktadır (5,6,7). Müdahale edilmediğinde ruhsal bozuklukların yaygınlığı artmaktadır. Risk grubunu tanılama ve müdahalelerin planlanması ruhsal bozukluğu önlemede önemlidir(8,9,10,11). Sonuç: Covid döneminde bozuklukların kapsamının belirlenmesi ve tedavisi için online ve tele-tıp yöntemlere yönelim arttı. Çocuk ve ergen gruplarında da bireysel ve grup danışmanlıklarına dayanan teknoloji temelli müdahale programları yapılmaktadır(12,13,14). Literatür tarandığında çocuk ve ergen gruplarında teknoloji temelli psikoeğitim, online yardım materyalleri, kendi kendine yardım grupları, terapi, psikolojik yardım hattı hizmetleri ile ilgili çalışmalar artmaktadır. Bu hizmetlerin stres azaltma, anksiyete, depresyon, uyku sorunları, kaygı, öfke, sosyal izolasyon, okul uyumu, aile etkileşimi, ve davranışsal problemleri azalttığı saptandı (15,16,17,18).

Anahtar Kelimeler: Covid, Ruhsal Bozukluk, Çocuk, Ergen, Online Müdahale 


Keywords: