BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Filiz COŞKUN, Özlem POLAT, Duygu TÜRKOĞLU
YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İÇİNDE BULUNDUĞU PANDEMİ KOŞULLARI İLE KLİNİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
 
Çin’in Wuhan kentinde görülen ilk vaka ile ortaya çıkan ve bugün hala dünya genelinde hızla yayılan COVID-19 pandemisi, her geçen gün morbitide ve mortalite sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu süreçte yönetsel düzenlemeler yaparak kaynakların etkili ve verimli kullanılması açısından yönetici hemşireler de önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu çalışma COVID-19 salgınında Türkiye’de bir pandemi hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin klinik liderlik özelliklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı türdeki bu çalışma 67 yönetici hemşirenin katılımıyla yürütülmüştür. Çalışmanın veri toplama aracının birinci bölümünü katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış 10 soru, ikinci bölümünü ise 40 sorudan oluşan Klinik Liderlik Ölçeği oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, yönetici hemşirelerin klinik liderlik ölçeğinden almış oldukları puan ortalaması 110.95 ± 11.52 olup, ölçekten alınabilecek minimum puan 40, maksimum puan ise 120’dir. Katılımcıların klinik liderlik düzeylerinin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği, lisansüstü eğitim alan yönetici hemşirelerin lisans eğitimi alan yönetici hemşirelere göre klinik liderlik düzeylerinin anlamlı biçimde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Katılımcıların klinik liderlik düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki kıdemi, yönetim alanında formal bir eğitim alma, kronik bir hastalık öyküsü olma, kendisinin veya ekip arkadaşlarından birinin Covid-19 tanısı alması durumlarına göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05). Yönetici hemşirelerin Covid-19 tanısı alan hasta ile temas etme durumları açısından incelendiğinde ise yalnızca Kişisel Özellikler Alanı alt boyutunda, Covid-19 tanısı alan hastayla temas etmeyenlerin puanlarının temas edenlere göre anlamlı biçimde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Bu çalışmada temel olarak yönetici hemşirelerin klinik liderlik özellikleri pandemi şartlarında değerlendirilmiş ve elde edilen bulgulara göre klinik liderlik düzeylerinin oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Klinik Liderlik, Hemşirelik 


Keywords: