SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Figen TRK DDKC, Zeynep PADR
 


Keywords:OCUK HEMRELERNN LAVMAN LE LGL UYGULAMALARI VE BLG DZEYLER
 
Ama: Aratrmann amac, ocuk kliniklerinde alan hemirelerin lavman uygulamalar konusundaki bilgi dzeylerinin belirlenmesidir.Gere ve Yntemler:alma tanmlayc aratrma olarak yapld.Aratrmaya 51 hemire katld. Aratrma verileri Temmuz 2022 - Eyll 2022 tarihleri arasnda topland. Online form olarak hazrlanm olan 21 soruluk anket formu ile hemirelerin sosyodemografik zellikleri ve lavman uygulamalar hakkndaki bilgi dzeyleri deerlendirildi. almada kategorik ve srekli deikenler iin tanmlayc istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, say ve yzdelik dilim) verildi. Bulgular: Aratrmaya katlan hemirelerin ya ortalamas 29.73+5,92, ocuk kliniinde alma sresi ortalama 5,24+3,95 yldr. Hemirelerin %58,8'i gerekli malzemeleri neler olduunu, %94,1'i lavman solsyonunun ideal ssn, %72,5'i ocua verilmesi gereken pozisyonu, 58.8'i bebeklere verilmesi gereken pozisyonu doru olarak ifade etmilerdir. Katlmclardan lavman solsyonunun ak hzn bilenlerin oran %68,6, ilemde kullanlan tpn zelliklerini bilenlerin oran %94,1, lavman solsyonunu uyguladktan sonra bekleme sresini doru olarak ifade edenlerin oran %80,4 ve lavman svsnn scak ya da souk olmasnn olumsuz etkisini bilenlerin oran ise %96,1di. Hemirelerin %82.4 lavman uygulamasnn sonularn deerlendirdiini bildirmitir. Sonu: Aratrmaya katlan hemirelerin lavman ilemi iin hazrlk aamas ve kullanlacak malzemeler, lavman ileminin sonlandrma kriterleri, lavman ilemi iin bebee ve ocua verilmesi gereken pozisyonlar konusunda bilgi dzeyleri iyi olsa da lavman ileminin komplikasyonlar ve ocuk zerindeki olumsuz etkileri gz nnde bulundurulduunda eitim ihtiyalar olduu da saptanmtr. Hastanelerde hemirelere lavman ilemi ile ilgili hizmet ii eitimler verilmesi gerektii sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Lavman, ocuk, Hemire,Bilgi dzeyi.