BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Figen TÜRK DÜDÜKCÜ, Zeynep PADİR
ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN LAVMAN İLE İLGİLİ UYGULAMALARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin lavman uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.Gereç ve Yöntemler:Çalışma tanımlayıcı araştırma olarak yapıldı.Araştırmaya 51 hemşire katıldı. Araştırma verileri Temmuz 2022 - Eylül 2022 tarihleri arasında toplandı. Online form olarak hazırlanmış olan 21 soruluk anket formu ile hemşirelerin sosyodemografik özellikleri ve lavman uygulamaları hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirildi. Çalışmada kategorik ve sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, sayı ve yüzdelik dilim) verildi. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29.73+5,92, çocuk kliniğinde çalışma süresi ortalama 5,24+3,95 yıldır. Hemşirelerin %58,8'i gerekli malzemeleri neler olduğunu, %94,1'i lavman solüsyonunun ideal ısısını, %72,5'i çocuğa verilmesi gereken pozisyonu, 58.8'i bebeklere verilmesi gereken pozisyonu doğru olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılardan lavman solüsyonunun akış hızını bilenlerin oranı %68,6, işlemde kullanılan tüpün özelliklerini bilenlerin oranı %94,1, lavman solüsyonunu uyguladıktan sonra bekleme süresini doğru olarak ifade edenlerin oranı %80,4 ve lavman sıvısının sıcak ya da soğuk olmasının olumsuz etkisini bilenlerin oranı ise %96,1’di. Hemşirelerin %82.4’ü lavman uygulamasının sonuçlarını değerlendirdiğini bildirmiştir. Sonuç: Araştırmaya katılan hemşirelerin lavman işlemi için hazırlık aşaması ve kullanılacak malzemeler, lavman işleminin sonlandırma kriterleri, lavman işlemi için bebeğe ve çocuğa verilmesi gereken pozisyonlar konusunda bilgi düzeyleri iyi olsa da lavman işleminin komplikasyonlar ve çocuk üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda eğitim ihtiyaçları olduğu da saptanmıştır. Hastanelerde hemşirelere lavman işlemi ile ilgili hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lavman, Çocuk, Hemşire,Bilgi düzeyi. 


Keywords: