SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nee KISKA, Sevgi KIZILCI Z
 


Keywords:DAHLYE KLNKLERNDE ZBAKIM EKSKL HEMRELK TEORSNE DAYALI UYGULAMA ETMNN HEMRE VE HASTA SONULARINA ETKS
 
Ama, dahiliye kliniklerinde alan hemirelere zbakm eksiklii hemirelik teorisine dayal uygulama yapabilmeleri iin verilen eitimin, hemire ve hasta sonularna etkisini deerlendirmektir. n test son test kontrol grupsuz yar deneysel bir alma yaplmtr. almann rneklemini, dahiliye kliniklerinde alan 33 hemire ve klinikte eitim ncesinde yatan 161, eitim sonrasnda yatan 161 olmak zere 320 hasta oluturmutur. hemire verileri; kiisel bilgi formu, gzlem ynergesi, kanta dayal hemirelie ynelik tutum lei, hasta merkezli bakm yetkinlii lei, hemirelerde danmanlk becerileri lei, hemire i motivasyonu lei ile; hasta verileri ise, hastalarn temel durumsal faktrlerini tanlama formu ve bireyselletirilmi bakm skalas hasta versiyonu ile toplanmtr. Hemirelere, iki kez grme ile 80 dakikalk eitim verilmitir, konu ile ilgili yazl dokman ve video salanmtr. Verilerin deerlendirilmesinde; IBM SPSS istatistik programnda, tanmlayc istatistik metodlar, skewness ve kurtosis deerleri ile Shapiro-Wilk testi, Student T testi, Paired-Samples T testi, Mann-Whitney U testi, Wilcoxon signed ranks testi, lineer regresyon analizi kullanlmtr. Hemirelere verilen zbakm eksiklii hemirelik teorisine dayal uygulama eitimi sonrasnda; hemirelerin hasta bakmna ayrd srenin artt, kanta dayal uygulamalara ynelik tutumu, hasta merkezli bakm yetkinlii, danmanlk becerileri ve i motivasyonunun anlaml derecede artt (p<0.05), hastalarn bireyselliini destekleyen hemirelik eylemlerinin farkna varmas ve kendi bakmnda bireyselliini alglamas ile ilgili sonularn anlaml derecede ykseldii (p<0.05) grlmtr. Dahiliye kliniklerinde alan hemirelere, zbakm eksiklii hemirelik teorisinin retilmesi ve teoriye dayal almasnn desteklenmesi, almann dahiliye klinikleri dnda farkl kliniklerde de yaplmas nerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemirelik Gc, zbakm, zbakm Gc, Teori