BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Züleyha SEKİ, Mehtap ÇULLU, Cemile ÇELEBİ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE SİMÜLASYON İLE VERİLEN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kardiyak arrest tüm dünyada en önemli ölüm nedeni arasındadır ve bu ölümlerin %70’i hastane dışında gerçekleşmektedir. Hemşirelik öğrencilerine acil durumlarda kalp krizine müdahale edebilme yeteneğini kazandırabilmek amacı ile ilkyardım dersi kapsamında eğitimler verilmekte ve manuel maketler üzerinde birebir uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu çalışma simülasyon teknolojilerinin kullanımının temel yaşam desteği (TYD) uygulamalarındaki etkinliğini belirlemek üzere planlanmıştır. Bu çalışma manuel maketler ve simülasyon maketleri kullanılarak verilen etkinliğini karşılaştırmak amacı ile planlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 2018-2019 yılı ve 2019-2020 yılı güz dönemlerinde Afetlerde Bakım ve İlkyardım Hemşireliği dersini almış olan, araştırmaya katılmayı kabul eden 3. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. 2018-2019 güz döneminde öğrencilere, manuel maketler kullanılarak TYD uygulamaları yaptırılmıştır. 2019-2020 yılında ise öğrencilere, simülasyon maketleri ile TYD uygulaması yaptırılmış ve bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde TYD uygulamasının basamaklarını içeren ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bir bilgi değerlendirme formu ile yapılmıştır. Bulgular: Toplamda 358 öğrencinin dahil edildiği çalışmada 191 öğrenci manuel maket ve 167 öğrenci ise simülasyon maketi ile temel yaşam desteği uygulaması yapmış ve uygulamayı takiben değerlendirme yapılmıştır. Simülasyon grubundaki öğrencilerin, yetişkin ve çocuk temel yaşam desteğini doğru uygulama puanlarının, manuel maketlerde uygulama yapan gruba göre daha yüksek olduğu (sırasıyla 14.10±1.60 ve 12.62±1.49 ile 3.38±1.06 ve 3.23±1.05) ancak bebekte TYD doğru uygulama puanlarının daha düşük olduğu (8.96±1.37 ve 9.31±1.15) saptanmıştır. Simülasyon grubundaki öğrencilerin TYD’nin bütün basamaklarını doğru uygulama oranlarının klasik eğitim grubundaki öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek (80.1±8.1 ve 76.3±8.0, p<0,001) olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada simülasyon grubundaki öğrencilerin temel yaşam desteğini doğru uygulama becerisinin, klasik eğitim grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Simülasyon maketlerinin kullanımının öğrencilere uygulama yeri, basıncı ve etkinliği ile ilgili anında geri bildirim veren sinyalizasyon donanımları nedeni ile öğrencilerde bilgilerin ve uygulamanın daha kalıcı olmasını sağladığı bu nedenle uygulamalarda ilgi ve motivasyonun da arttığı gözlemlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin eğitiminde simülasyon maketlerinin kullanımının arttırılması, hemşirelik eğitiminde simülasyon teknolojileri ile yapılan uygulamaların kalıcılığının ve öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Temel Yaşam Desteği, Simülasyon Teknolojileri. 


Keywords: