BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih OKAN, Ayla KORKMAZ, Birgül VURAL
0-1 YAŞ BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEKLERİNE D VİTAMİNİ VE DEMİR DESTEĞİ KULLANMA DURUMLARI
 
Demir eksikliği dünya çapında en yaygın beslenme bozukluğudur ve bebeklik ve çocukluk dönemi anemisinin ana nedenidir. D vitamini eksikliği ise özellikle çocuklarda yaygın görülen önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmanın amacı; 0-1 yaş bebeği olan annelerinin bebeklerine D vitamini ve demir desteği kullanımının sorgulanmasıdır. Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmaya 0-1 yaş arası bebeği olan 192 birey dahil edildi. Veriler annelerin sosyo-demografik özellikleri ile bebeklerine D vitamini ve demir desteği kullanma durumlarının sorgulandığı 25 sorudan oluşturulan Google Form ile online anket aracılığıyla toplandı.0-1 yaş arası bebeği olan annelerin %80,7’si bebeklerine D vitamini desteği kullanmaktadır. Annelerin bebeklerine D vitamini kullanma durumuna göre eğitim durumu, çalışma durumu ve çocuk sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla p= 0.034, p= 0.011, p= 0.009). 0-1 yaş arası bebeği olan annelerin %70.1’i bebeğine demir desteği kullanmaktadır. Annelerin bebeklerine demir desteği kullanma durumuna göre eğitim durumu, çalışma durumu ve gebelik döneminde demir desteği kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla p= 0.001, p= 0.001, p= 0.022). Türkiye’de bebeklere D vitamini ve demir preparatlarının ücretsiz dağıtılmasına karşın annelerin tamamı 0-1 yaş arası bebeğine D vitamini ve demir desteği kullanmamaktadır. Annelerin gebelik döneminde D vitamini ve demir desteği kullanım oranı da istenen düzeyde değildir. Sağlık profesyonelleri D vitamini ve demir desteği kullanımının önemi konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri planlamalı ve D vitamini ve demir desteği kullanımının takibini yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: D Vitamini desteği, Demir desteği, 0-1 yaş bebek. 


Keywords: