BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aygül ÖZTÜRK, Sinan ASLAN
65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN COVID-19'A YÖNELİK ENDİŞE, TUTUM VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, 65 yaş üstü bireylerin COVID-19’a yönelik endişe, tutum ve stress düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Materyal Metod: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma 15 Şubat - 13 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi anket ve yüz yüze anket uygulama metodlarıyla yürütülmüştür.Veri kalitesine uygun 769 anket çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve Algılanılan stres ölçeği-10 kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçların istatistiksel analizleri Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for IBM 25 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmaya başlanmadan önce, Batman Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı’ndan gerekli yasal izinler alınmıştır (2022/02-12). Araştırma hakkında Helsinki bildirgesi doğrultusunda katılımcılara bilgi verilerek Gönüllü Bilgilendirme Formunu onaylamaları sağlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 70.73 ± 6.69 yıl olup, %56.2’si kadın, % 61.1’i bekardır. Katılımcıların %40.2 kendi evinde ikamet etmekte, %45.1’inin geliri giderden az, %60.3’ünün herhangi bir kronik hastalığı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmadaki katılımcıların %49.9’u Covid-19 hastalığı geçirmişlerdir. Bireylerin %80.5’i pandemiden dolayı yaşam düzeni değiştiğini, %88.2’si bu süreçte kendini endişeli hissettiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların algılanan stres ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 29.82 ± 2.58’ dır. Bireylerin medeni durum, gelir, kaldığı yer ve kronik hastalığın varlığı ile algılanan stress ölçeği puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırmada 65 yaş üstündeki bireylerin algılanan stress düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmış olup bireylerin çoğunun kendini endişeli hissettiği dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı birey, COVID-19, Stres 


Keywords: