BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze GÜZEL, Ayşe ERGÜN
ADÖLESANLARA VERİLEN SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ
 
Bu araştırma, adölesanlara sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin faydaları konusunda verilen eğitimin onların bu konulara yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ekim 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Darıca’da bulunan okullar arasından rastgele seçilen iki okuldaki 5. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur (N=307). Çalışmaya veli ve öğrenci onamı alınan 160 öğrenci dahil edilmiştir. Okullardan biri kura yöntemiyle girişim (n=56), diğeri kontrol grubu (n=104) olarak seçilmiştir. Girişim grubuna sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve stresle başetme eğitimleri her sınıfa üç oturum olmak üzere toplam 6 oturum olarak haftada 1 ders saati (40 dk). süresince verilmiştir. Son testler eğitimlerden sonra uygulanmıştır. Veriler, Tanıtıcı soru formu, adölesan sağlıklı yaşam biçimi seçimleri ölçeği, adölesan sağlıklı yaşam biçimi zorluk algısı ölçeği ve adölesan sağlıklı yaşam biçimi tutum ölçeği ile toplanmıştır. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitim programı öncesi yapılan değerlendirmede öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları yönünden girişim ve kontrol grubu arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Ön test ölçek puanları incelendiğinde girişim ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Son testte girişim grubunun Adölesan Sağlıklı Yaşam Biçimleri Seçim Öçeği ve Zorluk Algısı Ölçeği puanları kontrol grubundan anlamlı yüksek, tutum ölçeği puanları anlamlı düşük bulunmuştur. Sonuç olarak sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi etkili bulunmuştur. Geniş kapsamlı ve tekrarlayan eğitimler öğrenciler üzerinde kalıcı etki sağlayacaktır. (ORCID ID: 0000 0003 0202 9475)

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, okul sağlığı, adölesan, hemşire 


Keywords: