BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin ESER, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin KAYADİBİ, Sinan ZEHİR, Merve TÜRKMEN, Mesut SEZİKLİ
AFİLİYE ÜNİVERSİTE / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE BİRİMİNİN YAPILANMA SÜRECİ VE KOORDİNASYONU; HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE FAALİYETLERİ VE VERİMLİLİĞİ
 
Kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artıran Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), sistematik bir temele dayalı olan yaratıcı çalışmaları kapsar. Çok fazla sayıda yenilik içeren Ar-Ge, bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan ve çıktıları özgün olan bir birimdir. Eğitim, kalite-verimlilik düzeylerinin etkililik, işlevsellik, nitelik, ölçülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından düzenli bir şekilde takip edilmesi gerektiğinden, sağlık alanında daha güçlü araştırmalar yapmanın ve insan gücü kapasitesini arttırmanın ancak Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün olduğu görülmektedir. Araştırma; bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik ve sistemsel faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi sistemi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. Araştırma-Geliştirme; bilimsel ve teknik bilgi birikimini açığa çıkarmak ve artırmak, sistemik bir temele dayalı olarak yürütülen yenilikçi çaba, çağın gereksinime uygun ihtiyaç tespiti bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılan faaliyetler, potansiyel bilgi birikimini ortaya çıkarma ve bu bilgi birikimin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Ar-Ge; yeni ürün ve bilgilerin ortaya çıkarılması süreçlerinin yönetilmesinde önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini izleyecek, yönlendirecek ve destekleyecek bir yapılandırmanın oluşturulması, Ar-Ge Birimlerindeki faaliyetlerin arttırılması için gereklidir. Ar-Ge Birimlerinin kurulması ve yapılandırılması, ulusal ve uluslararası alanda yürütülen sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlar. Eğitim ve Ar-Ge birimlerinin kurulmasıyla, sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını arttırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin koordinasyon yapıları oluşturmak, Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürdürülebilirliği arttırmak, proje havuzları ve proje detaylarını içeren bilgi tabanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışmada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Biriminin kuruluşundan itibaren yapılanmasını ve faaliyetlerini ve hastaneye kazandırdığı yenilikleri sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Araştırma-Geliştirme, Yapılanma Süreci, Verimlilik 


Keywords: