BİLDİRİ DETAY

Önder BEŞLİ, Pelin UYMAZ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN DÜŞME RİSKİ VE UYGULANAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde yatan hastaların, son bir yıldaki düşme riski ve uygulanan hemşirelik girişimlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, geriye dönük ve tanımlayıcı çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nde 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yatan hastalar, örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 18 yaş ve üzeri ve en az 24 saat yatış süresi olan 395 yatan hasta kayıtları oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Hasta Kabul ve Taburculuk Değerlendirme Formu”, “Hasta Değerlendirme ve Hemşirelik Bakım Formu 1”, “İTAKİ Düşme Riski Ölçeği” ve “Düşme Bildirim Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Hastaların yaş ortalamasının 61,85±14,25 olduğu, yaş ile düşme riski sınıflaması ve düşme riski puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Hastaların %89,37’sinin (n=353) düşme riskinin yüksek olduğu ve düşme riski puan ortalaması 8,82±4,49 olarak belirlenmiştir. Hastaların %30,63’ünün (n=121) kliniğe kabulünde, hemşireler tarafından düşme riski tanılama aracı olarak kullanılan İTAKİ Düşme Risk Ölçeği’nin uygun değerlendirilmediği ancak hastaların %90,38’ine (n=357) hemşirelik girişimi uygulandığı ve hastaların %3,04’ünde (n=12) düşme gerçekleştiği bulunmuştur. Düşen hastaların %41,67’sinin (n=5) hemipleji, %25’inin (n=3) omurganın dejeneratif hastalıkları ve disk hernisi ile tıbben tanılandıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının düşme riskinin yüksek olduğu, hemşirelerin bir kısmının düşme riskini uygun tanılayamadığı ve düşme risk faktörü olmayan hastalara düşmeyi önlemeye yönelik hemşirelik girişimi uygulanmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşmeler, hastane, hemşire, düşmeleri önleme 


Keywords: