BİLDİRİ DETAY

Nuriye DEĞİRMEN, Filiz ÖZYİĞİT
GEBELİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ
 
Giriş: Dünyada ve ülkemizde akılcı olmayan ilaç kullanımı yaygındır. Antibiyotikler uygunsuz kullanımda ilk sıralarda yer almaktadır. Farmakolojik ve etik açıdan özellikli grup olan gebelikte ilaç kullanımı önemlidir. Hekim, hemşire ve ebeler gebelikte antibiyotik kullanımı konusunda bilgili olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Metod: Çalışmada, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik Bölümü 2018 yılında 1. ve 4. sınıf öğrencilerine (toplam:313 öğrenci) Etik Kurul izni ile anket uygulanmıştır. Frekans, Mann-Whitney U, Wilcoxon W testleri kullanılmıştır. Bulgular: Gebelikte antibiyotik kullanımı güvenli midir? sorusuna 1. sınıftakiler %100, 4. sınıftakiler %9,4 evet yanıtını vermişlerdir (p=0.000). Gebelikte antibiyotik kullanımı gebe olmayanlardan farklı mıdır? sorusuna 1. sınıftakiler %5,8, 4. sınıftakiler %92,5 evet yanıtını vermişlerdir (p=0.000). “Gebelikte bütün antibiyotikler kullanılabilir mi?” sorusuna 1. sınıftakiler %87,0’si, 4. sınıftakiler %1,9 evet yanıtını vermişlerdir (p=0.000). “Gebelik trimestrine göre antibiyotik kullanımına dikkat etmek gerekli midir?” sorusuna 1. sınıftakiler %0,0, 4. sınıftakiler %93,8 evet yanıtını vermişlerdir (p=0.000). “Gebelikte gereksiz antibiyotik kullanımı devlete ve topluma ekonomik yük oluşturur” sorusuna 1. %22,1, 4. sınıftakiler %77,5 evet yanıtını vermişlerdir (p=0.000). “Gebelikte kullanılabilen antibiyotik kategorisi X dir” sorusuna 1. sınıftakiler %90,3, 4. sınıftakiler %12,5 evet yanıtını vermişlerdir (p=0.000). 4. Sınıf öğrencilerinin %75,0’i bilmiyorum yanıtını vermişlerdir. “Gebelikte kullanılabilen antibiyotik kategorisi A dır” sorusuna 1. sınıftakiler %6,5, 4. sınıftakiler %18,1 evet yanıtını vermişlerdir. (p=0.000). “Gebelikte gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olur” sorusuna 1. sınıf öğrencilerinin %76,3’ü, 4. sınıf öğrencilerinin %86,4’ü evet yanıtını vermişlerdir (p=0.001). Sonuç: Eğitim düzeyi yükseldikçe bilgi düzeyleri artmaktadır, Öğrenciler etik duyarlılığa sahiptir, gebelik ilaç kategorileri konusunda bilgi düzeyleri yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler, Gebelik, Öğrenciler 


Keywords: