BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ümran BİNGÖL, Adalet KUTLU
HEMŞİRELERDE COVİD-19 ÖNCESİ- SONRASI TEHLİKE VE RİSK YÖNETİMİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma, hemşirelerde Covid-19 öncesi ve sonrasında tehlike ve risk yönetiminin performans değerlendirmeye etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: İki aşamada gerçekleşen çalışmanın birinci aşaması tanımlayıcı tipte, ikinci aşaması tek gruplu ön test son test tasarımlıdır. Araştırmanın ikinci aşaması Covid-19 pandemi döneminde yapıldı. Araştırmanın örneklemini, birinci aşamasında araştırmaya katılmayı kabul eden 377 hemşire, ikinci aşama da ise 201 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri, Bilgi Formu, Tehlike ve Riskleri Tanımlama Formu, Çalışan Performansı Ölçeği (ÇPÖ) ile toplandı. Araştırmanın ikinci aşamasında, ön test sonrası orta ve yüksek düzeyde risk ve tehlikelere yönelik “Tehlike ve risklere yönelik korunma yöntemleri” eğitim kartları ile bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde eğitimler verildi. Eğitimden iki hafta sonra son test uygulandı. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 38,36±7,63 olduğu, %91’inin kadın, %76,1’nin evli, %63,4’ünün lisans mezunu olduğu belirlendi. Hemşirelerin stres kaynaklı tehlikeleri yüksek düzey risk; gürültüye, şiddete, temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı kullanılan kimyasallara, kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklara yakalanma, kesici delici alet yaralanmalarına, hasta taşıma, kaldırmaya, uygunsuz ve uzun süreli ergonomik tehlikelere bağlı riskleri orta düzey risk olarak tanımladıkları saptandı. ÇPÖ puan ortalamasının eğitim sonrası 3,92±0,55 olduğu, Covid-19 pandemisinde eğitim öncesi, sonrası orta ve yüksek düzey riskler ile ÇPÖ arasında negatif yönlü zayıf ilişki olduğu saptandı (p<0,05). Sonuçlar: Tehlike ve risk yönetimine yönelik verilen eğitimin çalışan performansını olumlu etkilediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Tehlike, Risk, Covid-19, Çalışan Performansı 


Keywords: