BİLDİRİ DETAY

Meltem ŞİRİN GÖK, Hatice DURMAZ
HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARININ KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
 
Amaç: Hemşirelerin bireysel yenilikçi davranışlarının kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırma bir üniversite hastanesinde Haziran 2018 - Eylül 2018 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında üniversite hastanesinde çalışan hemşireler, örneklemini çalışmaya alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 394 hemşire oluşturdu. Araştırmada kişisel bilgi formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, t testi, ANOVA, Pearson r korelasyon kullanıldı. Bireysel yenilikçiliğin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumu yordama gücünü belirlemek için basit doğrusal regresyon analizi kullanıldı. Araştırma etik kurul onayı ve kurum izni alındı. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 28.6±7.38 ve %34.3’si lisans ve üzeri mezunudur. Bireysel yenilikçilik ölçeği puan ortalaması 65.65±8.43 (alınabilecek min-max değer:18-90) bulundu. Hemşirelerin bireysel yenilikçilik puanına göre %3.8’i yenilikçi, %9.9’u öncü, %33.8’i sorgulayıcı, %36.0’ı kuşkucu ve %16.5’i gelenekçi oldukları belirlendi. Kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum puan ortalaması 56.38±9.52 (alınabilecek min-max değer:15-75) bulundu. Kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ile yaş, cinsiyet, eğitim, hemşireliğin yaratıcı meslek olduğunu düşünme, bilimsel makale okuma ve bilimsel araştırma yapma arasında anlamlı ilişki saptandı(p<0.05). Bireysel yenilikçilik, kanıta dayalı hemşireliğe tutumdaki toplam varyansın %29’ünü (R2=0.29, adjusted R2=0.29, F=166.737, p<0.01) açıklamaktadır. Sonuç: Hemşirelerin az bir kısmının yenilikçi ve öncü davranışta oldukları belirlendi. Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının iyi düzeyde olduğu düşünülebilir. Bireysel yenilikçi davranış ile kanıta dayalı hemşireliğe tutum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve bireysel yenilikçiliğin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumun önemli bir yordayıcısı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilikçi Davranış, Kanıta Dayalı Uygulama, Araştırma, Hemşire. 


Keywords: