BİLDİRİ DETAY

Gonca KARATAŞ BARAN, Sevcan ATASOY, Sevil ŞAHİN
HEMŞİRELERIN KANITA DAYALI HEMŞIRELIK UYGULAMALARINA YÖNELIK FARKINDALIK VE TUTUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Amaç: Hemşirelerin kanıta dayalı hemşirelik (KDH) uygulamalarına yönelik farkındalıklarını ve hemşirelere verilen KDH uygulamaları eğitiminin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarına etkisini değerlendirmektir. Metod: Çalışma Şubat- Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’da bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tanımlayıcı ve yarı deneysel tipte bir araştırmadır. Hastanenin bünyesinde çalışan ve hizmet içi eğitim planında yer alan KDH uygulamaları konulu eğitime katılmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden hemşireler (n=105) örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama formu 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyo-demografik özellikler, ikinci bölümde KDH uygulamaları konusunda farkındalık değerlendirme soruları, üçüncü bölümde kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeği (KDHYTÖ) (eğitim öncesi), dördüncü bölümde KDHYTÖ (eğitim sonrası) yer almaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde Wilcoxen Signed Rank Test, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 37.24±5.75 yıl, çalışma yılı 15.63±6.79 yıl olup, %34.3’ü lisans mezunu olduğu, %44.8’inin servis hemşiresi olarak görev yaptığı, %59’unun KDH tanımını bilmediği, %62.9’unun çalıştığı birim ile ilgili araştırma makalesi okumadığı, %97.1’i eleştirel makale değerlendirmesi yapmadığı, %75.2’sinin bilimsel toplantılara katılmadığı ve %88.6’sının bilimsel araştırma yapmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası KDHYTÖ puanı arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.000). Hemşirelerin KDH’ın tanımını bilmesinin, eğitiminde KDH ile ilgili ders almasının, literatür tarıyor olmasının, eleştirel makale değerlendirme eğitimi almış olmasının, bilimsel araştırma yöntemleri konusunda eğitim almış olmasının, bilimsel araştırma yapmış olmasının ve bilimsel toplantılara katılıyor olmasının KDH’e yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır(p<0.05). Sonuç: Bu araştırmada hemşirelerin KDHYTÖ puanının orta düzeyde olduğu ve KDH konulu eğitim sonrası KDHYTÖ toplam puanının arttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Farkındalık, Tutum 


Keywords: