BİLDİRİ DETAY

Songül GÖRİŞ, Sevda KORKUT BAYINDIR
HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin genital hijyen davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 2018-2019 öğretim yılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıfında öğrenim gören 136 kız öğrenci ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri ilgili literatür taranarak hazırlanan anket formu ve genital hijyen davranışları ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul İzni ve Sosyal ve Beşeri Bilimlerden Etik Kurul izni alınmıştır. Öğrencilere çalışmaya başlamadan önce çalışma hakkında bilgi verilmiş ve bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatılmıştır. Çalışmanın verileri IBM 22 paket programında değerlendirilmiş ve verilerin analizinde uygun istatistiki yöntemler kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18.4±3.2 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %76.4’ünün Anadolu Lisesi’nden mezun olduğu, %72.8’inin ailesinin orta gelir düzeyine sahip olduğu, tamamının bekar olduğu, %72.1’inin annesinin, %53.7’sinin babasının ilköğretim mezunu olduğu, %53.7’sinin uzun süre ilde yaşadığı, %41.2’sinin şu anda ailesi ile birlikte ya da yurtta yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %90.4’ünün daha önce genital enfeksiyon deneyimlemediği ve öğrencilerin %79.4’ünün genital hijyenle ilgili daha önce eğitim almadığı saptanmıştır. Genital hijyen davranışları ölçeği toplam puanı ve alt boyut puanları değerlendirildiğinde; ölçek toplam puanının 91.8±9.6, Genel Hijyen, Adet Hijyeni ve Anormal Bulgu Farkındalığı alt ölçek toplam puanlarının sırasıyla 47.9±5.0, 31.9±2.9 ve 11.9±5.2 olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun genital hijyen uygulamalarına yönelik eğitim almamasına karşın genital hijyen davranışları ölçeğinden aldıkları toplam puanın yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: genital hijyen davranışları, hemşirelik, öğrenci 


Keywords: