BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek YILDIRIM, Özlem AKMAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Geleceğin hemşirelerine sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içinde mesleğin varlığını koruyabilecek ve sürdürebilecek nitelikleri kazandırmak son derece önemlidir. Hemşirelerin kişilik özelliklerini bilmek, yenilikçiliğe yönelik performansı tespit etmeye ve onları doğru yönlendirmeye yardımcı olabilmektedir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin kişilik özellikleri ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. YÖNTEM: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 132 öğrenci ile gerçekleştirildi. Bireysel Bilgi Formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Eysenck Kişilik Anketi Gözden Geçirilmiş/Kısaltılmış Form (EKA-GGK)’u kullanılarak veriler toplandı. Veriler SPSS programında frekans-yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon analizi kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamasının 67.05±7.58 ve EKA-GGK toplam puan ortalamasının 12.82±2.68 olduğu belirlendi. Öğrencilerin EKA-GGK, alt boyutlarından en yüksek puanı dışa dönüklük (4.01±1.92), en düşük puanı ise psikotizm (1.43±1.10) alt boyutundan aldıkları belirlendi. Öğrencilerden dışa dönük kişilik özellikleri ile bireysel yenilikçilik puanları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görüldü (p<0.001). Dışa dönüklük puanları ile yalan alt boyutu puanları arasında ise negatif yönlü zayıf bir ilişki olduğu saptandı (p=0.04). SONUÇ: Öğrencilerin bireysel yenilikçilik davranışlarının orta düzeyde olduğu, öğrencilerin çoğunun dışa dönük kişilik yapısı gösterdiği belirlendi. Ayrıca hemşirelerin bireysel yenilikçilik davranışlarının kişilik özelliklerinden etkilendiği görüldü. Hemşirelik eğitim programlarının, öğrencilerin bireysel yenilikçilik davranışlarını geliştirecek ve kişilik özelliklerini bu yönde kullandıracak şekilde zenginleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Hemşirelik Öğrencileri, Kişilik Özellikleri 


Keywords: