BİLDİRİ DETAY

Ebru DERELİ, Ayşe DÜZGÜN, Aylin AYDIN SAYILAN, Sibel YAŞAR
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Şizofreni, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen, kendisinin ve çevresindekilerin yaşantısında değişikliklere yol açan, genç yaşlarda başlayan, işlevselliğin önemli derecede bozulduğu, bilişsel ve duygudurum değişiklikleriyle seyreden kronik bir hastalıktır. Ülkemiz de şizofreni prevelansı %1’dir. Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik 4. sınıf öğrencilerinin şizofreni hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, gerekli kurum izinleri alındıktan sonra 01/12/2017 tarihinde yapılmıştır. Veri toplama aracı; literatür doğrultusunda hazırlanan Öğrenci Tanıtım Formu ve ‘’Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreni Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi’’ ile ilgili soru formundan oluşmaktadır. Örneklemi Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik 4. Sınıf öğrencilerinden gönüllü 60 öğrenci oluşturdu. Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin yaş aralığının min:20-max:26; %77.04 ‘ünün bayan olduğu belirlendi. En yüksek yüzdeler incelendiğinde; Çalışmaya katılan öğrencilerin; %96,72’sinin “şizofreni” tanısını bildiği; “Şizofreni denince aklınıza gelen ilk şey nedir?“ sorusunu; %68,4’ünün sanrıların olduğu bir hastalık olarak nitelendirdiği saptandı. “Şizofreniyi bir nesneye/maddeye benzetecek olsaydınız o nesne/madde ne olurdu?” sorusuna ise; deniz dalgası, karmaşık koyu renklerin oluşturduğu bir resim tablosu, bilgisayar virüsü, yapboz, sahipsiz bir top, kanser hücresi gibi yanıtlar verdikleri görüldü. “Şizofreni sosyal sorunlar nedeniyle ortaya çıkar” fikrine katılıyorum yanıtı verenlerin %59.01; “Şizofreni bir hastalık değil zaman zaman herkesin içine düştüğü bir durumdur” fikrine katılmıyorum diyenlerin %78.68; “Şizofreni tam olarak düzelmez” fikrine katılıyorum yanıtı verenlerin %65.57; “Şizofreni psikoterapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır” fikrine katılıyorum yanıtı verenlerin %52.45 oranında olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışma sonucunda öğrencilerin şizofreni hakkında bilgi sahibi olduğu belirlendi. Eğitimin içeriğinde, görsel uyaranların da yer almasının eğitimi pekiştireceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, hemşirelik, öğrenci 


Keywords: