BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve AYDIN
HEMŞİRELİK VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER: TÜRKİYE’DE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu çalışma Türkiye’de Psikiyatri Hemşireliği eğitiminde kullanılan simülasyon uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Literatür taramasında Pubmed, Cochrane, Ulakbim Medical, Science Direct ve Türk Medline veri tabanları kullanıldı. Tarama, Türkçe dilinde; “psikiyatri hemşireliği”, “eğitim”, “simülasyon”, “standardize hasta”, İngilizce dilinde; “psychiatric nursing”, “education”, “simulation”, “standardized patient”, “Turkey” anahtar kelimeleri ile yapıldı. Çalışmaya, 2011-2021 tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin olarak yayınlanmış konusu “Psikiyatri Hemşireliği eğitiminde kullanılan simülasyon uygulamaları” olan çalışmalar dahil edildi. Araştırma deseni derleme olan ve tam metnine ulaşılamayan araştırmalar çalışma dışı bırakıldı. Literatür taraması sonucunda 9 araştırmaya ulaşıldı. Çalışmamızın konusu ile ilgili araştırma sayısı 8 idi. Çalışma kriterlerine göre 3 araştırma çalışmaya dahil edildi. Tarama ve bulguların raporlandırılması PRISMA bildirimi kontrol listesi rehber alınarak yürütüldü. Bulgular: Dahil edilme kriterlerini karşılayan 3 makale incelemeye dahil edildi. İncelenen makaleler nitel ve yarı deneysel desende tasarlanmıştı. Yayınların tamamı son beş yıl içinde yapılmıştı. Simülasyon uygulaması olarak standardize hasta tercih edilmişti. Psikiyatri hemşireliği eğitiminde standardize hasta uygulamasını kullanmanın öğrencilerde anksiyeteyi azalttığı, iletişim becerilerini artırdığı, özgüveni geliştirdiği, klinik stajlarında hasta ile görüşmeyi başlatma ve yapılandırma kolaylığı sağladığı saptandı. Sonuç: Çalışma sonuçları, psikiyatri hemşireliği eğitiminde simülasyon uygulamaların etkin bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak ülkemizde psikiyatri hemşireliği eğitiminde simülasyon uygulamaların etkinliğini ortaya koyan randomize kontrollü çalışmaların olmadığı tespit edilmiştir. Psikiyatri hemşireliği eğitiminde simülasyon modalitelerinin uygulanacağı çalışmaların yapılması ve çalışma sonuçlarının literatüre kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmekte ve psikiyatri hemşireliği eğitimine yönelik araştırmalarında simülasyon uygulamalarına daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, psikiyatri hemşireliği eğitimi, simülasyon, standardize hasta 


Keywords: