BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU
HİPERTANSİF HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Kronik hastalıklar yaşam boyu tedaviyi ve ilaç kullanımını beraberinde getirmektedir. Hipertansiyon kronik kardiyovasüler hastalıklar sınıflandırması içerisindedir. Hipertansif bireyler, sürekli kullandıkları ilaçlara karşı zamanla olumsuz duygu ve davranışlar geliştirebilmektedirler. Bireyler tedavinin yetersiz olduğunu, ilaçların yan etki geliştirdiğini ifade ederek tedaviyi sonlandırmak istemektedirler. Amaç:Bu çalışma, hipertansiyonu olan bireylerin ilaç kullanımına ilişkin sağlık inançlarını değerlendirmek için yapılmıştır. Yöntem: Tamamlayıcı nitelikte tasarlanan çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde dahili kliniklerde tedavi gören 110 hipertansif hasta ile yapılmıştır. Araştırma verileri; anket formu ve İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61.23±15.28, büyük çoğunluğu (%52.7) erkek, yarısı ilkokul mezunu, hastalık süresi ortalama 8.40 ±6.56 yıl olarak bulunmuştur. Hastaların ilaç kullanımına ilişkin sağlık inanç ölçeğinden aldıkları ortalama puan (138.48±19.35) orta olarak belirlenmiştir. İlaç Kullanımına İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği toplam puanı ile 65 yaş ve üstü olan, ilkokul mezunu ve memur olanların İlaç kullanımına İlişkin Sağlık İnancı Ölçeği alt boyutlarından ilaç engel ile 65 yaş ve üstü olanların, ilkokul mezunu olanların aynı zamanda ilaç önem puanları arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda; hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda düzenli kullanılması gereken ilaçların yaptıkları olumlu ve olumsuz etkiler konusunda hastaların karmaşa yaşaması ilaçların düzenli kullanımını etkileyebilir. Bu nedenle hipertansif hastaların ilaçlarına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi kan basıncını kontrol altına almada önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hipertansiyon, Sağlık İnancı 


Keywords: