BİLDİRİ DETAY

Yeşim CEYLANTEKİN, Betül YILDIZ, Dilek ÖCALAN
İNOVATİF BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: ANNEL İLE YENİDOĞANA POZİSYON VERME
 
Öz: Çalışmanın amacı, anne eli gibi dizayn edilerek geliştirilen, yenidoğana pozisyon vermek için havlu ya da rulo yerine kullanılan Annel’in bebeklerde ağrı durumuna etkisini değerlendirmektir. Afyonkarahisar Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım’da tedavi gören ve çalışma şartlarını sağlayan 15 bebek pilot çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik veri toplama formu ve NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package fort he Social Sciences (SPSS) 22.0 yazılımı kullanılarak, frekans, Chi-kare, korelasyon analizi yapıldı. Sosyodemografik veri toplama formu literatür eşliğinde araştırmacılar tarafından oluşturuldu. Araştırma için Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan izin alındı. Bebeklerin % 73.3’ü erkek, %53.3’ü 3100-4000 gr ağrılığında, %40’ı 2100-3000 gr ağırlığında olup, % 46.7’sinin boyu 49 cm ve %53.3’ü 37-40 hafta aralığındadır. Annel uygulaması öncesinde her 3 saatte bir yapılan 24 saatlik değerlendirmede bebeklerin NIPS ağrı puanı ortalaması 4.958; uygulama sonrasında ağrı puanı ortalaması 0.875’dir. Uygulama öncesinde ağrı puanı en yüksek 6 puan, uygulama sonrasında en yüksek ağrı puanının 2 puan olduğu tespit edildi. Annel uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde CO2 oranları ve kalp atım hızının düzenlenmesinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Annel uygulamasının bebeklerin ağrı düzeyini belirgin ölçüde azalttığı ve yenidoğanda ağrının görülme sıklığını azalttığı belirlendi. Bu konuda vaka sayısı arttırılarak yeni çalışmalar yapılması ve yenidoğan yoğun bakımlarında Annel uygulamasının kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Pozisyon verme, Yenidoğan 


Keywords: