BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice ÖNTÜRK
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS OF MIGRAINE ATTRACTIONS AND PAIN VIOLENCE AND QUALITY OF LIFE
 
Amaç: Araştırma akut ve kronik migren atağı esnasında görülen belirtilerin ağrı şiddeti ve yaşam kalitesi ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlandı. Kapsam:Akut ve kronik migren atakları, şiddetli ağrı ile birlikte bazı rahatsızlıklara neden olmaktadır. Işıktan rahatsızlık, gözde yaşarma, iştahsızlık, halsizlik, sık idrara çıkma, göğüs ağrısı, burun tıkanıklığı, titreme, baş dönmesi, çift görme, bulantı, yutma güçlüğü, kusma, kabızlık, çarpıntı, his kaybı, işitme kaybı, dengesiz yürüme, bulanık görme, geğirme, kilo kaybı, uykusuzluk, ishal, solunum güçlüğü, uyuşma en sık görülenleridir. Yöntem: Araştırma örneklemini, migren tanısı konmuş, migren atağı ile acil kliniğe başvuran, herhangi bir tedavi almayan, 18 yaşını doldurmuş 70 hasta oluşturdu. Araştırma öncesinde, etik kurul onayı, kurum izni ve hastalardan aydınlatılmış onam alındı. Veriler, Hasta Bilgi Formu, Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği-MYKÖ, Görsel Analog Skala (VAS) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel metotlar ve Ki kare Testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon Testi, Mann Whitney U Testi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların, % 70.4 ü kadın, %50.4 ü ev hanımı, % 37.1 inin ilkokul mezunu olduğu tesbit edildi. Araştırmada, göz yaşarması, baş dönmesi ve bulantıya göre MYKÖ ve VAS’ın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Migren ataklarında, göz yaşarması, bulantı ve baş dönmesi olmayan hastaların migrende MYKÖ nün daha yüksek olduğu, göz yaşarması, bulantı ve baş dönmesi olan bireylerde VAS’ın daha yüksek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Migren atağı, Yaşam kalitesi, Migren ağrısı 


Keywords: