BİLDİRİ DETAY

Hacer ÜNVER, Sermin TİMUR TAŞHAN
POSTPARTUM DÖNEMDE YOGANIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
 
Amaç Araştırma; yoganın yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal - Metod Bu araştırma ön test- son test kontrol gruplu gerçek deneme modeli ile tasarlanmıştır. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 10 Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) hizmet verdiği bölgelerde 01.02.2018 – 01.10.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini belirlenen 10 farklı ASM’ye kayıtlı deney grubunda 130, kontrol grubunda 122 kadın oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise deney grubunda 80 kontrol grubunda 80 olmak üzere 160 kadın oluşturmaktadır. Araştırma verileri kişisel bilgi formu ve yaşam kalitesi ölçeği (SF-36) kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlardan ön test verileri ASM’de, son test verileri ise ön testten 10 hafta sonra kadınların kendi evlerinde araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, bağımsız gruplarda t testi ve ki kare analizleri kullanılmıştır. Deney grubuna araştırmacı tarafından kadınların evlerine gidilerek haftada bir kez yoga yaptırılmıştır. Bulgular Araştırmada deney ve kontrol grubu kadınların ön test SF-36 puan ortalamaları arasında farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ancak girişim sonrası SF-36 mental rol alt boyutu dışındaki tüm alt boyut puan ortalamaları deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001). Deney ve kontrol grupları puan ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneri Yoga postpartum dönemdeki kadınların yaşam kalitelerini arttırmıştır. Alternatif bir yöntem olan yoganın hemşirelik bakımında tercih edilebileceği ve bu alanda yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. *Bu araştırma doktora tezinden üretilmiş olup İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (TDK-2018-1128) desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Postpartum Dönem, Yoga, Yaşam Kalitesi 


Keywords: