BİLDİRİ DETAY

Merve ŞAHBAZOĞLU, Birsel Canan DEMİRBAĞ
PSİKİYATRİ KLİNİKLERİ, HEMŞİRELER VE İLAÇ UYGULAMALARI PROBLEMLERİ
 
Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin ilaç uygulamalarına ilişkin yaşadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Trabzon İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 4 hastanenin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin, Trabzon Özel İmperial hastanesinin ve Rize İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 2 hastanenin psikiyatri servislerinde çalışan tüm hemşireler oluşturmaktadır (N=110). Araştırmada örneklem seçimi yapılmayarak evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma, çalışmaya katılımda gönüllü ve çalışmanın yürütüldüğü dönemde izinli olmayan 100 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında hemşirelerin demografik özelliklerini ve ilaç uygulamalarına ilişkin yaşadıkları sorunları belirlemeye yönelik soruları içeren anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama testleri kullanılmıştır. Hemşirenin demografik özellikleri ile ilaç uygulamalarına ilişkin yaşadıkları sorunları karşılaştırmak için ki kare testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışma çoğunluğu 31-40 yaş aralığında, evli, lise/önlisans mezunu, mesleki deneyimi 11 yıl ve üzeri olan, psikiyatri kliniğinde isteyerek çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. Hemşirelerin %75’i ilaç uygulamaları ile ilgili sorun yaşadığını, %70 ‘i en çok oral ilaç uygulamalarında sorun yaşadığını,%96’sıda oral ilaç uygulamalarında hastanın ilacı almak istememe sorunu ile karşılaştığını belirtmiştir. Yine hemşirelerin %82’si ilaç uygulamaları sırasında hasta tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Hemşirelerin ilaç uygulamalarına ilişkin yaşadıkları sorunlar mesleki deneyime göre karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak bu çalışmada psikiyatride çalışan hemşirelerin ilaç uygulamalarında en çok oral ilaç uygulamaları ile ilgili sorun yaşadığı ve bu sorunların başında da hastaların ilaç uygulamasını kabul etmemelerinin geldiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İlaç güvenliği, İlaç uygulaması, Psikiyatri, Psikiyatri hemşireliği 


Keywords: