BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma ERÇETİN, Hatice Serap KOÇAK
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KADINA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİ BİLDİRİMİNE ETKİSİ
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Sağlık çalışanlarının toplumsal cinsiyet algı düzeyinin kadına yönelik eş şiddeti bildirimine etkili olabileceği düşünülmekledir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının toplumsal cinsiyet algısının kadına yönelik eş şiddeti bildirimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ YÖNTEM: Araştırma 191 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ve Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Eş Şiddeti Bildirimi Yapma Niyeti/Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. BULGULAR: Sağlık çalışanlarının toplumsal cinsiyet algıları ile kadına yönelik eş şiddeti davranış ölçeği arasındaki pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu (r=0,178; p<0.05), toplumsal cinsiyet algıları yüksek olan sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti bildirimi yapma niyeti daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının cinsiyet ve medeni hal ile toplumsal cinsiyet algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmakta (p<0,05), kadın ve bekar olan çalışanların toplumsal cinsiyet algılarının erkek ve evlilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. SONUÇ: Toplumsal cinsiyet algı düzeyi geliştirilebilir özelliktir. Sağlık çalışanlarının cinsiyet algı düzeyini arttıracak ve kadına yönelik eş şiddeti bildirim oranının geliştirecek stratejilerin oluşturulması önemlidir. Anahtar kelimeler: Eş şiddeti, toplumsal cinsiyet algısı, sağlık çalışanı

Anahtar Kelimeler: Eş şiddeti, toplumsal cinsiyet algısı, sağlık çalışanı 


Keywords: