BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
SAĞLIKTA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ KULLANIMI VE İNOVASYON: PANDEMİ DÖNEMİ ÖRNEĞİ
 
Her geçen gün teknolojik gelişmeler hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda yaşanan akıllı sistemler ve kullanılan teknoloji uygulamaları birçok sektörde aktif rol oynamakta olup, hayatın vazgeçilmezi olmuştur. Teknolojik üstünlük başta kurumlar olmak üzere kullanıcılarına da farklı kolaylık, avantaj ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Özellikle internet ortamında kullanılan materyallerin çalışma hayatının kolaylaşmasına, hızlı erişim sağlanmasına, kullanıcı dostu olmasına ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 2020 yılı başından itibaren birçok dünya ülkesini etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinde kullanılan bu akıllı sistemler birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi katkı ve faydalar yaratmıştır. Bu çalışmamızda pandemi döneminde kullanılan yenilikçi teknolojiler ile inovatif yaklaşımların kullanıcılarına sağladığı faydaların belirlenmesini amaçladık. Çalışmanın evreni çerçevesinde örneklem içerisinde yer alan yaklaşık 8 farklı büyükşehir içerisinde yer alan üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan sağlık personelinin yenilikçi sağlık teknolojisi başta olmak üzere inovatif sağlık teknoloji kullanımının başta performans olmak üzere, kullanıcılarına sağladığı faydaları saptamaya çalıştık. Araştırmamızda ölçekli bir anket hazırladık ve bu anketi katılımcılara internet üzerinden “Google Forms” kullanarak katılımcılara ulaştık. Araştırmamızda kullanılan ölçek daha önceden kullanılmadığı için bir ön test gerçekleştirdik. Bu ön test için toplam 120 katılımcıya ulaştık ve anket formlarını doldurttuk. Elde edilen verileri SPSS ve Eviews istatistik programları ile analiz ettik. Analiz sonrasında Alpha Cronbach kat sayısı olarak 0,826 değerini elde ettik. Bu değer beklenen değerin üzerinde olması, kullanılan ölçek aletinin de güvenirliliğini sağlamış olması nedeniyle asıl araştırmamıza geçektik. Araştırmamıza toplam 8 büyük şehirden farklı branş, konum, görev ve sorumluluğa sahip toplam 2891 sağlık personeli katılım sağladı. Bu katılımcılardan elde ettiğimiz verileri yine SPSS ve Eviews istatistik programları ve farklı istatistik analiz yöntemleri kullanarak analiz ettik. Analiz sonrasında elde ettiğimiz bulgular sonrasında, kullanılan yenilikçi teknolojilerin sağlık çalışanlarına katkı sağladığı, pandemi sürecinde performans ve verimlilik konusunda yarar sağlaması ve süreci etkin yönetmeye de katkı sağladığı sonucunu saptadık. Farklı bir bulgu ise özellikle kamuya ait sağlık kurumlarında yenilikçi teknoloji alt yapısının yetersiz olması ya da bu teknolojinin kullanımı konusunda sağlık çalışanlarının yeterli eğitime sahip olmaması nedeniyle, bu teknolojilerinin gerçekte sağlayacağı faydaların sağlanamayarak etkin kullanılması konusunda yetersiz kalındığı sonucuna ulaşılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, İnovasyon, Teknoloji, Yazılım, Bilgi, Pandemi, Performans 


Keywords: