BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda SÖNMEZ, Dilek ÖZDEN, Gülşah GÜROL ARSLAN, Taner ONAY
SANAL HASTA UYGULAMASININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ YARASI BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerine basınç yarasını önlemeye yönelik verilen online eğitim ve sanal hasta uygulamasının bilgi, tutum ve memnuniyet düzeylerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Öntest-sontest deseninde yarı deneysel olarak, 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 185 hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırma 2 aşamalı yapılmıştır. Birinci aşamada basınç yarasına yönelik Sanal Hasta Uygulaması geliştirilmiştir. İkinci aşamada öğrencilere öntest yapılarak online eğitim verilmiş, bir hafta sonra geliştirilen uygulama bilgisayar laboratuvarında uygulanmıştır. Uygulama sonrası çözümleme yapılarak sontest uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Öğrenci Tanıtım Formu, Basınç Yarası Bilgi Değerlendirme Ölçeği (BYBDÖ), Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği (BÜÖYTÖ), Braden Risk Değerlendirme Ölçeği, Yara Değerlendirme Formu ve Öğrenci Memnuniyet Soru Formu ile toplanmıştır. Öğrencilerin eğitim öncesi (8.61±3.36) ve sonrası (12.94±2.90) BYBDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu (p=.000); eğitim öncesi (42.05±4.27) ve sonrası (43.15±5.44) BÜÖYTÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu (p=.003); sanal hasta uygulaması sonrası memnuniyet puan ortalamalarının (44.77±6.54; Min:10.0, Max:50.0) yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilere verilen sanal uygulama sonrasında BYBDÖ puanları, BÜÖYTÖ puanlarının arttığı ve online eğitimin ve sanal hasta uygulamasının faydalı olduğu görülmüştür. Basınç yarasına ilişkin bilgi ve tutumları daha da arttırmak için, sanal eğitimi de destekleyecek şekilde farklı online eğitim materyalleri kullanılarak yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Basınç Yarası, Tutum, Memnuniyet, Hemşirelik Öğrencileri, Online Eğitim, Sanal Simülasyon 


Keywords: