BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysu YILDIZ KARAAHMET, Fatma Şule BİLGİÇ
TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERE AİT CİNSEL MİTLERİN ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş ve amaç: Bütün dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da cinsellik ve cinsel davranışlar, din, ön yargılar, tabular, örf ve adetlerden oldukça fazla etkilenmektedir. Bu etkilenme süreci, bireylerin yetişkinliğinden itibaren değişerek devam eder ve cinsellikle ilgili değerlerini geliştirirler ve cinsel davranışlarına yönelik kararlarını etkiler. Bu çalışma, bireylere ait cinsel tabuların üreme sağlığı ve aile planlaması üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Yöntem: Çalışmanın örneklemini 1-31 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak ulaşılan 275 erkek katılımcıdan oluşturmaktadır. Çalışma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Üreme Sağlığı ve Aile Planlanması Tutum Ölçeği”, “Cinsel Mitler Ölçeği” ile toplandı. Tüm istatistiksel analizler için SPSS 21.0 Windows yazılımı kullanıldı. P <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların %52,4’nün herhangi bir aile planlanması yöntemi kullanmadığı bulundu. Aile planlaması kullanma durumlarında en fazla geri çekme yöntemi kullanıldığı (%38,2)’si olduğu ve sırasıyla %24,2’sinin ise kondom kullandığını ifade etti. Katılımcıların aile planlaması kullanım durumlarıyla Cinsel Mitler Ölçeği arasında farkın anlamlı olduğu bulundu (p<0,005). Katılımcıların aile planlaması kullanım durumlarıyla Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Ölçeği arasında ise anlamlı bir fark olmadığı bulundu (p>0,005). Araştırmaya katılan katılımcıların ölçek puanları arasındaki pozitif yönde ve anlamlı ilişki bulunmuştur (r:0,342, p<0,000). Sonuç: Bireyler arasında cinselliğin mitlerden etkilendiği, cinsel mitler ile üreme sağlığı ve aile planlaması ölçek puanlarının ilişkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Cinsel tabu, inanç, aile planlaması, geleneksel yöntemler,modern yöntemler 


Keywords: