BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Handan BOZTEPE, Buğse YÜCEER, Büşra Selen AKÜZÜM, Kevser EROL, Melike ASLANTAŞ, Zeynep Merve ÇAKAR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI, AĞRIYLA BAŞA ÇIKMA VE REÇETESİZ İLAÇ KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ağrı inançları, ağrıyla başa çıkma ve reçetesiz ilaç kullanma durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, Atılım Üniversitesinde öğrenim gören 1. sınıf lisans öğrencileri ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, ilgili literatür doğrultusunda, araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanımlayıcı Özellikler, Ağrı ve Reçetesiz İlaç Kullanımına İlişkin Veri Toplama Formu, Ağrı İnançları ve Ağrı İle Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Mann-Whitney U, kikare, Kruskal Wallis ve Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %87.2’sinin son bir yıl içinde en az bir kez reçetesiz ilaç kullandıkları, en sık baş ağrısı (%74.7) nedeniyle ilaç kullandıkları ve en sık kullanılan ilacın ise analjezik ilaçlar (%65) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin reçetesiz ilaç kullanma durumları ile sosyodemografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Ağrı İle Başa Çıkma Ölçeği bilinçli girişimler ve kendi kendine başa çıkma alt boyut puanları diğer fakültelerin öğrencilerinden anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin, kendi kendine başa çıkma puanı ile bilinçli girişimler (p<0.001, r= .71) ve tıbbi çare arama puanları (p<0.001, r= .27) arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin sıklıkla baş ağrısı yaşadıkları ve ağrıyla baş etmede reçetesiz analjezik ilaç kullandıkları belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerini, sıklıkla kullanılan reçetesiz ilaçlara bağlı gelişebilecek yan etkilerden korumak amacıyla eğitim planlanması, üniversitede öğrenim gören 1. sınıflara ek olarak diğer sınıfları da kapsayacak şekilde daha büyük örneklem gruplarında çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Ağrı yönetimi, Reçetesiz ilaç kullanma 


Keywords: