BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Üzeyir SOLAK, Afife YURTTAŞ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MÜLTECİ HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN BAKIM VERİCİ ROLLERİ İLE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma yoğun bakım ünitelerinde mülteci hastalara bakım veren hemşirelerin bakım verici rolleri ile empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte olan araştırmanın verileri, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Haziran 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, araştırmanın örneklemini hastanede çalışan izinli olmayan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 169 hemşire oluşturmuştur. Veriler “Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS istatistik programı (SPSS-22) kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada, hemşirelerin HBRTÖ toplam puan ortalamasının 67.24±9.04, EDBÖ toplam puan ortalamasının 51.29±6.78 olduğu saptanmıştır. HBRTÖ toplam puan ortalaması mülteci hastalara hizmet verirken dil sorunu yaşayanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelerin EDBÖ toplam puan ortalamasının çalışma saati 56saat/hafta olan hemşirelerde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelerin HBRTÖ ile EDBÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) (r=0.358). Sonuç: Hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumları ile empati düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hemşirelerin empati becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitimlerin (panel, sempozyum, seminer v.b.) verilmesi ve mülteci hastalara yönelik hemşirelik bakımını kapsayan özel klinik kılavuzların geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Empati, Hasta Bakımı, Sığınmacılar, Yoğun Bakım, Yoğun Bakım Hemşireliği 


Keywords: