BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE, Sevda ARSLAN ŞEKER
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SANAL SİMÜLASYON KULLANIMI
 
Toplumsal yaşamda, bilimsel bilgi ve teknolojide yaşanan değişimler hemşirelik eğitimini etkilemekte, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi süresince farklı bakım ortamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli hastalıklar, bakım ortamları için hazırlıklı olmasını gerektirmektedir. Hemşirelik eğitiminde COVID-19 pandemi süreci ile birlikte yaşanan değişimler özellikle uygulamalı öğretim için alternatif öğretim yöntemlerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu literatür derlemesinin amacı pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminde kullanılan sanal simülasyon yönteminin güçlü yanları ve sınırlılıklarını ortaya koymaktır. COVID-19 pandemi sürecinde sanal simülasyon kullanımı ile ilgili araştırma sonuçları sınırlı olmasına rağmen uzaktan erişim imkanının olması, öğrenme çıktıları üzerinde olumlu etkilerinin olması, fayda-maliyet açısından diğer simülasyon yöntemleri ile benzerlik göstermesi güçlü yanlarını; uygulama için ne kadar süre gerektiği ile ilgili bir standardizasyonun olmaması, bilgilendirme ve çözümleme oturumları ile ilgili bilgi eksikliğinin bulunması, laboratuvar ortamındaki simülasyon yöntemleri ile karşılaştırmalı çalışma sayısının yetersizliği ve var olan araştırma sonuçlarının kaygı, endişe ve özgüven açısından farklı sonuçlar ortaya koymuş olması sınırlılıklarını göstermektedir. Hemşirelik eğitiminde COVID-19 pandemisi ile birlikte hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Bu süreçte teori ile uygulama arasındaki boşluğu doldurmanın alternatif bir yolu olan sanal simülasyon ile öğretiminin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmalıdır. Sanal simülasyon yönteminin kullanıldığı farklı desende araştırmalar yapılana kadar, hemşire eğitimciler her bir sanal simülasyon deneyimini değerlendirmeye devam etmeli ve öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal öğrenme ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik eğitimi, pandemi, simülasyon, sanal simülasyon 


Keywords: