BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cennet ÇİRİŞ YILDIZ, Hasan ATAR, A. Nefise BAHÇECİK, Evşan ARSLAN
HEMŞİRELERDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİM DÜZEYİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
 
İş dışı internet kullanımı olarak ifade edilen sanal kaytarma davranışı son yıllarda çalışanlar ve işletmeler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Özellikle, kurumlarda çalışanları sanal kaytarma davranışına iten pek çok neden bulunmasına rağmen konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, hemşirelerde lider üye etkileşim düzeyinin sanal kaytarma davranışı üzerine etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışma İstanbul ilinde bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak çalışanların demografik ve internet kullanımı bilgilerini belirlemeye yönelik Akca’ nın (2013) çalışmasından alınan 18 sorudan oluşan anket, Anandarajan vd.’nin (2004) geliştirdiği “Kişisel İnternet Kullanma Eylemleri” (Personal Web Usage Behaviors) ölçeği ve lider üye etkileşiminin niteliğini belirlemek için Baş ve arkadaşları tarafından (2010) Türkçe uyarlaması yapılan Liden ve Maslyn’in (1998) “Lider Üye Etkileşiminin Çok Boyutluluğu” ölçeği kullanılmıştır. Veriler anket uygulaması ile toplanmış olup örneklemi 148 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada lider üye etkileşimi ile mesai saatleri içi internet kullanım etkinlikleri arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=4,652; p=0,033<0.05). Ancak, mesai saatleri içi internet kullanım etkinlikleri genel düzeyinin belirleyicisi olarak lider üye etkileşimi düzeyi arasında ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R2=0,024). Hemşirelerin algıladığı lider üye etkileşim düzeyi mesai saatleri içi internet kullanım etkinlik düzeyini arttırmaktadır (ß=0,097). Örgütler için bir üstünlük aracı olarak görülen bilgi teknolojilerinin etkin şekilde kullanımı verimlilik ve etkinliği sağlarken, çalışanlar arasında kötü amaçlı kullanılabilmektedir. Bu gibi etkilerinden dolayı hemşirelerde sanal kaytarma davranışını etkileyen diğer faktörlerin belirlenmesi hem hastaneler hem de hemşireler açısından çeşitli yararlar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Lider-Üye Etkileşimi, Hemşirelik 


Keywords: