BİLDİRİ DETAY

Pınar TEKİNSOY KARTIN
HEMŞİRELİĞİ ÖĞRENME YOLCULUĞUNDA İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNOVASYONA BAKIŞ AÇILARI
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Hemşirelik eğitiminin en temel unsurlarından birisi de öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmektir. Sağlık gibi insanlığın geleceğini etkileyecek birçok alandaki yeni buluşlar bireylerin yaratıcılığını kullanabilmesi ve inovasyon sürecini başlatabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışma İntörn hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte inovasyona bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi intörn hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırma 10 intörn öğrenci ile kanlitatif veri toplama yöntemi olan derinlemesine görüşme yöntemi ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verileri toplamadan önce Akademik Kurul İzni ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulundan yazılı izin, öğrencilerden Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatür incelenerek oluşturulan yarı yapılandırılmış 5 tema altında toplanmıştır. Ses kayıtları alındıktan sonra sesler deşifre edilerek değerlendirilmiştir. BULGULAR: Öğrenciler inovasyonu kelime anlamı olarak yenilik, yenilenme olarak tanımlamışlardır. Ancak inovasyon süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını, inovasyon kavramını araştırma dersinde ve üniversitenin teknoloji geliştirme merkezi tarafından verilen tanıtım da duyduklarını bildirmişlerdir. Öğrenciler inovatif uygulamaları nasıl uygulamaya geçireceklerini bilmediklerini, bu sürecin zor olduğunu düşündüklerini bildirmişlerdir. İnovatif uygulamaların bakım kalitesini artırma, zamandan tasarruf, maliyeti azaltma, hemşirelerin özgüvenini artırma, hastalarla iletişim için zaman kazandırma, hastaların hastaneye tekrarlı yatışlarını azaltma, enfeksiyonların azaltılması, yaşam kalitesinin artması gibi etkilere neden olacağını bildirmişlerdir. Öğrenciler daha çok yaşam bulgularının ölçülmesinde ve damar yolunun bulunmasında sorun yaşadıklarını bu alanlarda inovatif uygulamalara ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir. SONUÇ: İnovasyon süreci hakkında öğrencilerin yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle hemşirelik eğitim müfredatlarında inovatif uygulamalara daha fazla yer verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, inovasyon, eğitim 


Keywords: