BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin ERDEN, Sevgi DOĞAN, Handan AYDIN KAHRAMAN, Bahar ÇİFTÇİ
HEMŞİRELİK EĞİTİMİ İÇİN SOSYAL MEDYA ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
 
Amaç: Bu araştırmada Hemşirelik Eğitiminde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği (HESMKÖ)’nin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlandı. Böylelikle hemşirelik lisans öğrencilerinin eğitimleri sırasında öğrenmelerini kolaylaştırmak için geliştirilmiş olan Hemşirelik Eğitimi İçin Sosyal Medya Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin yapılması hedeflendi. Yöntem: Metodolojik türde olan araştırmanın verileri Türkiye’de bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan, 2. 3. ve 4. sınıf 262 hemşirelik öğrencisinden elde edildi. 2., 3. ve 4. sınıfta toplam 900 öğrenci bulunmaktadır. Literatürde, ölçek uyarlama çalışmalarında örneklem büyüklüğü hesaplanırken ölçekte bulunan madde sayısının en az 5 en fazla 10 katı olması gerektiği belirtilmektedir. Hemşirelik Eğitiminde Sosyal Medya Ölçeğinin orijinalinde 13 madde yer almaktadır. Bu nedenle örneklem büyüklüğünün en az 65 veya 130 olduğu ön görüldü. Veriler, araştırmaya katılmayı kabul eden 262 hemşirelik öğrencisinden yüz yüze toplandı. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi; güvenirlik için Cronbach’ α katsayısı, test-tekrar test yöntemi ve iki yarı güvenirlik yöntemi kullanıldı. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda ölçeğin 13 madde ve Attidues”, “Use”, “Contrast information” olmak üzere üç boyutlu bir yapı gösterdiği ortaya konuldu. Orijinal ölçekle benzer şekilde üç alt boyutlu yapı kabul edildi. HESMKÖ Cronbach’s α katsayısı 0.87; “F1” alt boyutu için 0.658 ve “F2” alt boyutu için 0.760 ve “F3” alt boyutu için 0.688 olarak belirlendi. Sonuç: Bu araştırma sonucunda; Hemşirelik Eğitiminde Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlendi. Bu araştırma ile Türkçe geçerlilik güvenirliği yapılan “Hemşirelik Eğitimi İçin Sosyal Medya Ölçeği”nin hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılmasının ulusal literatüre kazandırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, eğitim, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik, hemşirelik öğrencileri. 


Keywords: