BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurten TERKEŞ, Sabriye UÇAN YAMAÇ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN YETERLİLİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma, hemşirelik öğrencileri gözünden COVİD-19 pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan eğitime ilişkin yeterlilik durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel biçimde yapıldı. Araştırma 25 Nisan 2021-15 Haziran 2021 tarihleri arasında, ülkemizin yedi bölgesinde hemşirelik bölümünde eğitim gören 383 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrencilerin pandemik süreçteki uzaktan eğitime yönelik üniversitelerinin yeterlilik durumları ile ilgili sorularını içeren bir soru formu ile Google Formlar üzerinden online olarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. Etik Kurul’dan ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitimde üniversitelerinin yeterlilik durumuna ilişkin düşünceleri incelendiğinde, katılımcıların %37.5’inin yeterli düzeyde bilgilendirme sağladığı, %35.9’unun üniversitesinin bu sürece hazır oluşluklarını, %36.9’unun öğretim elemanlarının bu konuda bilgisini, %34.3’ünün öğretim elemanının öğrencilere yönelik danışmanlıklarını, %32.9’unun öğretim elemanlarının paylaştıkları materyallerini, %40.8’inin verilen derslerin sürelerini, %32.1’inin teorik derslerin uzaktan eğitimle verilmesini, %33.1’inin ders esnasında öğrenci soru ve katılımına fırsat verilme düzeyini yeterli olarak görürken, katılımcıların %43.9’unun uygulamalı derslerin uzaktan verilmesinin tamamen yetersiz olarak gördüğü bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, öğrenciler bazı alanlarda üniversitelerini yeterli olarak değerlendirirken, bazı alanlarda istendik düzeyde olmadığı bulunmuştur. Günümüzde uzaktan eğitimin daha sık kullanılacağı göz önüne alındığında, bu süreçte üniversitelerin eksikliklerin giderilmesi için öğrencilerin görüşlerinin alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Yeterlilik, Pandemi, Uzaktan eğitim. 


Keywords: