BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seher ÇEVİK AKTURA, Semiha DERTLİ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin inovatif düşünme becerileri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri; örneklemini ise yapılan güç analizine göre çift yönlü önem düzeyinde 0.8 etki büyüklüğünde, %5 yanılgı düzeyi ile belirlenen %95 güven aralığında 223 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan “Katılımcı Tanıtım Formu” ve “İnovasyon Becerileri Ölçeği” kullanılmış ve veriler online olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t test, Anova, Mann-Whitney-U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, öğrencilerin %75.3’ünün kadın, %49.3’ünün 1.sınıf, %74.9’unun şehir merkezinde yaşadığı, öğrencilerin tamamının hemşirelik bölümünü isteyerek seçtiği, %72.6’sının inovasyon kelimesini daha önce duyduğu, %41.3’ünün inovasyonun ne olduğunu bildiğini ifade ettiği, %59.6’sının inovasyonu yenilikçilik olarak tanımladığı, sadece %3.1’inin inovasyon hakkında eğitim aldığı, %65.9’unun ise eğitim almak istediği, %12.6’sının inovatif hemşirelik alanında kendine ait inovatif bir ürün geliştirme fikrinin olduğu, %79.4’ünün hemşirelik alanında inovatif ürünlerin kullanılmasını gerekli gördüğü bulunmuştur. Benzer şekilde araştırmada öğrencilerin inovatif düşünme becerileri ölçeği ve yenilikçilik, girişimcilik ve fırsat odaklılık alt boyutları puan ortalamalarının sırasıyla 3.85±0.66, 1.76±0.3, 1.24±0.23 ve 0.84±0.2 olduğu görülmüştür. Araştırmada, inovatif hemşireler derneğini bilenler ve üye olanlar ile inovatif bir ürün geliştirme fikri olan öğrencilerin inovatif düşünme becerileri ölçeği ve yenilikçilik, girişimcilik ve fırsat odaklılık alt boyutları puan ortalamalarının diğer öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda öğrencilerin inovatif düşünme becerilerinin ve yenilikçilik, girişimcilik ve fırsat odaklılık düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin inovatif becerilerinin güçlendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması ve inovasyonun hemşirelik müfredatına entegre edilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilikçilik, İnovatif Beceriler, Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencileri. 


Keywords: