BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda KARDAŞ ÖZDEMİR, Melis Can KESGİN GÜNGÖR, Aybike Merve CİCİ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PEDİATRİK KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (KPR) EĞİTİMİNDE VİDEO DESTEKLİ EĞİTİM VE GELENEKSEL SINIF EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) eğitiminde kullanılan geleneksel sınıf eğitimi yöntemi ile video destekli eğitim yönteminin etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Bu araştırma, ön test-son test tasarımlı, randomize deneysel türde yapıldı. Araştırmanın evrenini, bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde 3. sınıfta öğrenim gören 177 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın örneklemine araştırmaya katılma kriterlerini karşılayan ve çalışma için onam veren 142 öğrenci alındı. Araştırma 98 öğrenci ile tamamlandı (Video Destekli Eğitim Grubu=54, Geleneksel Sınıf Eğitimi Grubu=44). Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Pediatrik Temel Yaşam Desteği Bilgi ve Beceri Değerlendirme Formu” ve “Eğitim Yöntemlerinden Memnuniyet Anketi” kullanılarak toplandı. Verilerin analizi için SPSS (20.0) programı kullanıldı. Bulgular: Gruplar arasındaki bilgi düzeyleri karşılaştırıldığında; ön test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), I. son test sonucunda elde edilen farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. II. son test sonucuna göre ise gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Grupların beceri düzeyleri karşılaştırıldığında; test sonuçları arasında istatistiksel olarak fark olmadığı (p>0.05) saptandı. Her iki grupta öğrencilerin I. son test ve II. son testte hem bilgi hem de beceri puanı ortalamaları, ön test bilgi puanı ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Araştırmada her iki gruptaki öğrencilerin Eğitim Yöntemlerinden Memnuniyet Anketi ölçek puanları benzer olarak bulundu (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin pediatrik kardiyopulmoner resüsitasyon eğitiminde video destekli eğitimin öğrencilerin bilgi düzeylerini artırdığı sonucuna ulaşıldı. Geleneksel eğitime destek olarak, öğrencilerin gereksinimi olduğunda sürekli ulaşabileceği video destekli görsel eğitim materyallerinin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel sınıf eğitimi, hemşirelik öğrencileri, pediatrik KPR, video destekli eğitim 


Keywords: